Definitie

artikel 8.1

Regeling geldend tot 1 juli 2022

1.    Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de bij het arbeids- en rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidsduur. De overschrijding wordt op halfjaarbasis gemeten, te rekenen vanaf het moment van overschrijding.

2.    Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de werknemer opdracht tot overwerk heeft gekregen, dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In het laatste geval stelt de werkgever achteraf de noodzaak tot overwerk vast.

Definitie

artikel 8.2

Regeling geldend vanaf 1 juli 2022

 1. Onder overwerk wordt verstaan: arbeid die incidenteel wordt verricht boven de bij het arbeids- en rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidsduur.
 2. Vergoeding voor overwerk wordt gegeven indien de werknemer opdracht tot overwerk heeft gekregen, dan wel redelijkerwijs mocht aannemen dat hij opdracht tot overwerk zou hebben gekregen. In het laatste geval stelt de werkgever achteraf de noodzaak tot overwerk vast.

Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers

artikel 8.3
 1. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode van een half uur of korter voorafgaande aan of aansluitend op de bij het arbeids- en rusttijdenpatroon vastgestelde arbeidstijd, komt deze periode niet voor vergoeding in aanmerking.
 2. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode afgerond op een heel uur.
 3. Indien het overwerk wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve respectievelijk hele uren.
 4. Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen overwerk opgedragen, tenzij de werknemer er mee instemt om overwerk te verrichten (artikel 4:5 ATW)

Maximaal aantal uren overwerk

artikel 8.4

1.    Het aantal uren overwerk mag gemiddeld per week, te meten per twee kalendermaanden niet méér bedragen dan 10%:
a.    van 36 uur indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt
b.    van 42 uur indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van die tabel niet overschrijdt
c.    van 52 uur indien het salaris van de werknemer ip-nr 74 overschrijdt
Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato- beginsel toegepast.

2.    Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokken werknemer overgegaan tot of het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.

3.    Indien een deeltijdwerker over enig kwartaal meer dan 10% van zijn contractuele arbeidsduur overwerkt, wordt op verzoek van de betrokken werknemer hem een contract voor de meerdere uren aangeboden. Indien betrokkene hier niet om verzoekt, wordt overgegaan tot het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.

4.    De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep per werknemer per kalenderkwartaal gemaakte overuren om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent het gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel assistentieverlening.

Zie Toelichting hoofdstuk overwerk

Vergoedingsregeling voor de werknemer met een voltijd arbeidsduur

artikel 8.5

Regeling geldend tot 1 juli 2022

1.    De vergoeding voor overwerk wordt, voor zover lid 3 niet anders bepaalt, verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een geldelijke beloning als bedoeld in lid 2.

2.    De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:

 • 25% voor overwerk verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;
 • 50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
 • 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
 • 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen
 • 00.00 uur en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur.

Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop de werknemer volgens zijn arbeids- en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te werken.

3.    Het recht op vergoeding van overwerk als genoemd in lid 1 wordt toegekend indien:

 1. Het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt;
 2. Het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van die tabel niet overschrijdt: indien en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt;
 3. Het salaris van de werknemer boven ip-nr 74 ligt: indien en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt.

Zie Toelichting hoofdstuk overwerk

Vergoedingsregeling voor de werknemer met een voltijd arbeidsduur

artikel 8.6

Regeling geldend vanaf 1 juli 2022

 1. De vergoeding voor overwerk wordt, voor zover lid 3 niet anders bepaalt, verstrekt in de vorm van geld bestaande uit het voor de werknemer geldende uurloon en daarenboven in de vorm van een overwerktoeslag als bedoeld in lid 3.
 2. Indien de werknemer verzoekt om vergoeding in vrije tijd wordt de vergoeding voor overwerk, voor zover lid 4 niet anders bepaalt, verstrekt in de vorm van vrije tijd gelijk aan het aantal uren dat het overwerk heeft geduurd en daarenboven in de vorm van een overwerktoeslag zoals bedoeld in lid 3.
 3. De overwerktoeslag bestaat uit een percentage van het uurloon en wel:
 • 25% voor overwerk verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;
 •  50% voor overwerk verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
 • 75% voor overwerk verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
 • 100% voor overwerk verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 uur en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en 24.00 uur. Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop de werknemer volgens zijn arbeids- en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te werken. 

      4. Het recht op vergoeding van overwerk als genoemd in lid 1 en lid 2 wordt toegekend indien:

                a. het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt;

                b. het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van de inpassings-tabel niet overschrijdt: indien en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon                          opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt;

                c. het salaris van de werknemer boven ip-nr 74 ligt: indien en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld per                            week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt.

Vergoedingsregeling voor de werknemer met een deeltijd arbeidsduur

artikel 8.7

1. De vergoeding van overwerk bestaat uit het voor de werknemer geldende uurloon, indien en voor zover het aantal overuren, gemiddeld per week, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt, niet méér bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende contractuele arbeidsduur en de voltijd arbeidsduur.

2. Daarenboven heeft de werknemer recht op opbouw van vakantie uren, aanspraak op vakantiebijslag en indien van toepassing recht op een onregelmatigheidstoeslag over het betreffende uurloon. Met ingang van 1 januari 2022 heeft de werknemer eveneens recht op uitbetaling van opgebouwde PLB -uren en aanspraak op eindejaarsuitkering.

3. Een vergoeding op grond van de artikelen 8.5 en 8.6 wordt toegekend, indien en voor zover het aantal overuren, gemiddeld per week, te meten over een periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt, méér bedraagt dan het verschil tussen de voor de werknemer geldende contractuele arbeidsduur en de voltijd arbeidsduur

(Opnemen) vergoeding overwerk

artikel 8.8

1. Als het belang van de werkzaamheden zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van de in artikelen 8.5 en 8.6 bedoelde vrije tijd, wordt de vrije tijd omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris.

2. De ondernemingsraad ontvangt op verzoek inzicht in de toepassing van het in het vorige lid bepaalde. Vanaf 1 juli 2022 worden lid 3 en 4 toegevoegd

3. De vergoeding voor overwerk in de vorm van geld als bedoeld in artikel 8.6 lid 1 en de overwerktoeslag als bedoeld in artikel 8.6 lid 3 worden uitbetaald in de maand volgend op de maand waarin het overwerk werd verricht.

4. De vergoeding voor overwerk in de vorm van vrije tijd als bedoeld in 8.6 lid 2 wordt opgenomen binnen een periode van drie maanden volgend op de maand waarin het overwerk werd verricht.

Arts in opleiding tot specialist (aios)

artikel 8.9

1.    Bij de bepaling of er sprake is van overwerk dienen alle uren waarop door de aios is gewerkt en die vallen onder het begrip “normatieve werkweek” als bedoeld in artikel 6.14, te worden betrokken.

2.    De uren die de normatieve werkweek van gemiddeld 48 per week te boven gaan worden vergoed op grond van artikel 8.1. Voor de aios met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt voor het vaststellen of er sprake is van overwerk het “naar rato beginsel” toegepast.

3.   In afwijking van artikel 8.5 lid 2 en artikel 8.6 lid 2 kan tussen werkgever en aios worden overeengekomen om de vergoeding te baseren op een gewogen rekenkundig gemiddelde van de percentages van lid 2 respectievelijk lid 3 over het totaal aantal uren, gewerkt vanaf het 48e uur.

Toelichting hoofdstuk overwerk

Regeling geldend tot 1 juli 2022

Bij een incidentele overschrijding van de arbeidsduur vindt als hoofdregel een tijd voor tijd-compensatie plaats. Indien binnen een half jaar na de overschrijding de extra gewerkte uren niet in tijd zijn gecompenseerd, vindt een vergoeding op grond van artikel 8.4 of artikel 8.5 plaats.
Mocht op het moment van de overschrijding of binnen een half jaar duidelijk zijn dat een compensatie in tijd niet tot de mogelijkheden behoort, kan eerder tot de toepassing van artikel 8.4, artikel 8.6 of artikel 8.5 worden overgegaan.

In artikel 8.3 lid 1 sub c is het maximaal toegestane aantal uren overwerk bepaald. Hierbij moet ook aan de normen van de ATW en het Atb (Bijlage B) worden getoetst, met speciale aandacht voor de werknemers die nachtarbeid of risicovolle arbeid verrichten .

Onder de woorden "in een periode van zeven dagen" in artikel 8.4 dient te worden verstaan een periode van zeven achtereenvolgende dagen waarop een overwerkvergoeding ad 25% van toepassing is. Dit houdt in dat bij overwerk bijvoorbeeld beginnende op maandag de periode van zeven dagen loopt tot en met de dinsdag van de daaropvolgende week.

De geldelijke vergoeding als bedoeld in artikel 8.4 lid 2 wordt als volgt berekend:

Voor elk overwerkuur wordt de daarbij behorende geldelijke beloning vastgesteld; vervolgens wordt het totaal van deze geldelijke beloning gedeeld door het totaal aantal overuren: de uitkomst hiervan vormt dan het (vaste) bedrag van de geldelijke beloning per uur.

De regeling is dan als volgt (artikel 8.3 lid 1):

 • ten aanzien van de werknemer met een salaris gelijk aan of lager dan het bedrag van ip-nr 48 geldt dat per kwartaal niet meer dan 46,8 uren (10% van 13 weken à 36 uren) mag worden overgewerkt;
 • door de werknemer met een salaris dat ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 niet overschrijdt, mag per kwartaal niet meer dan 54,6 uren (10% van 13 weken à 42 uren) worden overgewerkt;
 • door de werknemer met een salaris boven ip-nr 74 mag per kwartaal niet meer dan 67,6 uren (10% van 13 weken à 52 uren) worden overgewerkt.

Voorbeeld:

uren overwerk op maandag tussen 06.00 uur en 22.00 uur
     4 x 25% x 1/156 van het salaris € 2.500,-    = € 16,03
        4    uren overwerk op maandag tussen 22.00 uur en 06.00 uur
     4 x 50% x 1/156 van het salaris € 2.500,-    = € 32,05
        4    uren overwerk op zaterdag tot 18.00 uur
     4 x 75% x 1/156 van het salaris € 2.500,-    = € 48,08
        4    uren overwerk op zondag
     4 x 100% x 1/156 van het salaris € 2.500,-    = € 64,10
_________         ____________
    16 uren         = € 160,25
      1 uur         = € 10,02

 

Vragen?
Neem contact op met HR

Vragen?

Neem contact op met een HR-adviseur in je organisatie.

Of bekijk de Cao Ziekenhuizen