Copyright

Copyright

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, mobiele site of app komen toe aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Gebruikers van deze website, mobiele site of app die informatie downloaden en op andere wijze gebruiken dan voor persoonlijk gebruik, dienen hiervoor toestemming te vragen aan de aan de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Gebruikers dienen in ieder geval te vermelden dat deze informatie afkomstig is van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Disclaimer

De auteursrechten op de inhoud van deze website behoren toe aan de NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ), tenzij expliciet anders is vermeld. Aan de op de website van de NVZ opgenomen en via de links te ontsluiten informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De NVZ heeft aan het opstellen van de inhoud van de pagina’s de nodige zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat de website van de NVZ onvolledig is of onjuistheden bevat. De NVZ aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid. De NVZ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, hoegenaamd ook, direct of indirect veroorzaakt door de inhoud van de site of de inhoud van de pagina’s die door links die op de website van de NVZ zijn opgenomen beschikbaar zijn.

De NVZ verklaart krachtens art. 6:253 e.v. BW deze disclaimer onverkort van toepassing op al degenen die bezit en/of beschikking heeft gekregen over een van de website van de NVZ gedownload document dan wel anderszins informatie heeft verkregen die van de website van de NVZ afkomstig is, doch dit document of deze informatie niet zelf van de NVZ website heeft gedownload c.q anderszins heeft gehaald.

Degene die van de website van de NVZ een document downloadt of anderszins informatie haalt en op wie de onderhavige disclaimer van toepassing is, is verplicht iedere (latere) gebruiker van het document en / of informatie afkomstig van de website van de NVZ op de hoogte te stellen van de inhoud en de werking van de onderhavige disclaimer.

Deze website (inclusief onderhavige disclaimer) wordt beheerst door Nederlandse recht. De bevoegde rechter te Utrecht heeft uitsluitende bevoegdheid om van alle geschillen met betrekking tot deze internetsite respectievelijk disclaimer kennis te nemen.