Definities

artikel 10.1
 1. Onder bereikbaarheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, naast de bedongen arbeid, verplicht is om bereikbaar te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
 2. Indien de werknemer na oproep binnen 15 minuten op de werkplek aanwezig dient te zijn om onmiddellijk de arbeid te kunnen verrichten, dan wordt de bereikbaarheidsdienst aangemerkt als een aanwezigheidsdienst in de zin van de Arbeidstijdenwet en wordt deze dienst bovendien conform artikel 10.5a en 10.6 vergoed als aanwezigheidsdienst.
 3. Onder aanwezigheidsdienst wordt verstaan een aaneengesloten periode van ten hoogste 24 uren waarin de werknemer, naast de bedongen arbeid, verplicht is op de arbeidsplaats aanwezig te zijn om op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
 4. Onder consignatie wordt verstaan een periode tussen twee opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden, zoals spoedgevallen en storingen, op oproep zo spoedig mogelijk de bedongen arbeid te verrichten.
 5. In de lid 1, 3 en 4 genoemde diensten wordt aangesloten bij de wettelijke definities.
 6. Ten aanzien van de arts in opleiding tot specialist (aios) is in artikel 6.17 bepaald dat uren arbeid verricht tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten meetellen bij het bepalen van de normatieve werkweek.

Algemeen

artikel 10.2
 1. Alle diensten die diensten die planbaar zijn, moeten worden ingeroosterd.
 2. Uren die worden gewerkt tijdens de bereikbaarheids- en consignatiediensten en alle uren in de aanwezigheidsdiensten tellen mee voor de Arbeidstijdenwet,
 3. Alle gewerkte uren in bovengenoemde diensten tellen mee in de jaarurensystematiek.

Werkingssfeer en vrijgestelde werknemers

artikel 10.3
 1. Voor werknemers werkzaam in de verpleging en de verzorging in de zin van het Atb en voor geneeskundigen zijn de voor deze werknemers geldende normen uit het Atb van toepassing. Er wordt geen gebruik gemaakt van artikel 4.8:2 lid 2 (maatwerkregeling/opt- out) van het Arbeidstijdenbesluit.
 2. Tijdens de in artikel 10.1 genoemde diensten mag slechts arbeid worden verricht voor zover deze geen uitstel toelaat.
 3. De werknemer is ten minste twee weekends per 28 achtereenvolgende dagen vrij van de in artikel 10.1 genoemde diensten.
 4. Wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00.00 uur en 06.00 uur gedurende meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar de instelling te komen, heeft de werknemer recht op ten minste acht uur onafgebroken rust aansluitend aan de laatste periode van de daadwerkelijk verrichte arbeid. De reeds ingeroosterde uren van de dagdienst die dientengevolge als rusttijd aangemerkt dienen te worden, worden door de werkgever doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren.
 5. Aan de zwangere werknemer wordt na de derde maand van de zwangerschap geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezwaar maakt. Voor de zwangere, bevallen en voedende werknemer gelden aanvullende bepalingen in de ATW. (zie artikel 4:5 e.v. ATW).
 6. Aan de werknemer van 58 jaar en ouder wordt tijdens de uren tussen 00:00 en 06:00 uur geen bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiedienst opgedragen, tenzij de werknemer hiertegen geen bezwaar maakt.

(Bijlage B)

Arbeidsuren tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

artikel 10.4
 1. Ingeval de werknemer tijdens de aanwezigheidsdienst wordt opgeroepen, wordt voor de berekening van de vergoeding uitgegaan van een periode van ten minste een half uur; indien deze oproep geschiedt tijdens de bereikbaarheidsdienst of consignatiedienst wordt voor genoemde berekening uitgegaan van een periode van ten minste een half uur, te vermeerderen met de werkelijke reistijd.
 2. Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een half uur, wordt deze periode afgerond op een heel uur.
 3. Indien de arbeid wordt verricht gedurende een periode langer dan een uur, wordt deze periode naar boven afgerond op halve respectievelijk hele uren.
 4. Ten aanzien van het aantal gewerkte uren tijdens de bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiediensten is het, in het geval het aios betreft, toegestaan het aantal gewerkte uren te bepalen op basis van een gemiddelde dat berekend is aan de hand van ervaringsgegevens.
 5. Het aantal uren arbeid verricht tijdens de in artikel 10.1 genoemde diensten mag gemiddeld per week, te meten per kwartaal niet meer bedragen dan 10%:
  • van 36 uur, indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt;
  • van 42 uur, indien het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat doch ip-nr 74 van de inpassingstabel niet overschrijdt;
  • van 52 uur, indien het salaris van de werknemer ip-nr 74 overschrijdt.
 6. Indien het percentage van 10% wordt overschreden, wordt op verzoek van de betrokken werknemer overgegaan tot of het verlenen van assistentie of het stellen van een vacature.
 7. De ondernemingsraad ontvangt op verzoek een overzicht van de binnen een afdeling of groep per werknemer per kalenderkwartaal op grond van artikel 10.1 gemaakte uren om zich een oordeel te kunnen vormen omtrent het gevoerde beleid ten aanzien van vacaturestelling dan wel assistentieverlening

Vergoedingsregeling bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst tot 1 juli 2023

artikel 10.5a
 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheids en/of aanwezigheidsdienst een geldelijke beloning.
   
 2. De in het vorige lid bedoelde geldelijke beloning is per uur een gedeelte van het uurloon en bedraagt in het geval van:
  1. bereikbaarheidsdienst
   • op erkende feestdagen: 6/18
   • op zaterdagen/zondagen: 4/18
   • op overige dagen: 2/18
  2. aanwezigheidsdienst tussen 06:00 uur en 24:00 uur
   • op erkende feestdagen: 10/18
   • op zaterdagen/zondagen: 8/18
   • op overige dagen: 4/18
  3. aanwezigheidsdienst tussen 24:00 uur en 06:00 uur
   • op erkende feestdagen: 14/18
   • op zaterdagen/zondagen: 12/18
   • op overige dagen: 6/18
     
 3. Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3, gedurende meer dan acht weekenddagen bereikbaarheidsdienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere bereikbaarheidsdiensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie. Artikel 10.11 lid 3 is op deze toeslag niet van toepassing.

Vergoedingsregeling bereikbaarheidsdienst met ingang van 1 juli 2023

artikel 10.5b
 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren doorgebracht in bereikbaarheidsdienst een beloning.
 2. De vergoeding wordt toegekend per dienst. De basis voor de berekening van de vergoeding is een dienst van 12 uur. Als een dienst langer is dan 12 uur dan wordt dit naar rato toegekend.
 3. De werknemer kan kiezen voor een vergoeding in tijd of in geld. Deze keuze kan in overleg worden aangepast. Zie tabel 1.Tabel 1

  Tabel 1.
   

 4. Is de huidige bereikbaarheidsvergoeding van een werknemer hoger dan de nieuwe bereikbaarheidsvergoeding dan blijft de vergoeding op dat niveau geldig. Ook voor deze bereikbaarheidsdienstvergoeding geldt dat deze werknemer de keuze heeft tussen vergoeding in tijd danwel geld.
 5. Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3, gedurende meer dan acht weekenddagen bereikbaarheidsdienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 3 genoemde compensatie, voor de meerdere bereikbaarheidsdiensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie. Artikel 10.11 lid 3 is op deze toeslag niet van toepassing.

Vergoedingsregeling aanwezigheidsdienst met ingang van 1 juli 2023

artikel 10.6
 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren doorgebracht in aanwezigheidsdienst een beloning.
 2. De vergoeding wordt toegekend per dienst. De basis voor de berekening van de vergoeding is een dienst van 12 uur. Als een dienst langer is dan 12 uur dan wordt dit naar rato toegekend.
 3. De werknemer kan kiezen voor een vergoeding in tijd of in geld. Deze keuze kan in overleg worden aangepast. Zie tabel 2Tabel 2

  Tabel 2.
   

 4. Is de huidige aanwezigheidsheidsvergoeding van een werknemer hoger dan de nieuwe aanwezigheidsheidsvergoeding dan blijft de vergoeding op dat niveau geldig. Ook voor deze aanwezigheidsdienstvergoeding geldt dat deze werknemer de keuze heeft tussen vergoeding in tijd danwel geld.

Vergoedingsregeling consignatiedienst tot 1 juli 2023

artikel 10.7a
 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren doorgebracht in consignatiedienst een compensatie in vrije tijd.
 2. De in het vorige lid bedoelde compensatie bedraagt per uur:
  • op erkende feestdagen: 3/18
  • op zaterdagen/zondagen: 2/18
  • op overige dagen: 1/18
 3. Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3, gedurende meer dan acht weekenddagen consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere consignatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie. Artikel 10.12 lid 2 is op deze toeslag niet van toepassing.

Vergoedingsregeling consignatiedienst met ingang van 1 juli 2023

artikel 10.7b
 1. De werknemer van wie het salaris niet meer bedraagt dan het onder ip-nr 88 aangegeven bedrag, ontvangt voor de uren doorgebracht in consignatiedienst een compensatie in vrije tijd.
 2. De in het vorige lid bedoelde compensatie bedraagt per uur:
  • Op erkende feestdagen: 6/18
  • Op zaterdagen/zondagen: 4/18
  Op overige dagen: 2/18. De werknemer kan kiezen de vergoeding in vrije tijd om te zetten in een evenredig deel van het uurloon.
 3. Indien de werknemer in een tijdvak van drie achtereenvolgende perioden van 28 dagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.3, gedurende meer dan acht weekenddagen consignatiedienst verricht, ontvangt hij boven de in lid 2 genoemde compensatie, voor de meerdere consignatiediensten op weekenddagen een toeslag van 50% van deze compensatie. Artikel 10.12 lid 3 is op deze toeslag niet van toepassing.

Vergoedingsregeling arbeid tijdens bereikbaarheids-, aanwezigheids- en consignatiedienst

artikel 10.8
 1. De vergoeding voor arbeid verricht tijdens de in artikel 10.1 genoemde diensten wordt, voor zover lid 4 niet anders bepaalt en met inachtneming van het bepaalde in artikelen 10.5a en 10.5b, 10.6 en 10.7a en 10.7b verstrekt in de vorm van vrije tijd, gelijk aan het aantal uren waarop arbeid is verricht en daarenboven in de vorm van een geldelijke beloning als bedoeld in lid 2.
   
 2. De geldelijke beloning bestaat uit een percentage van het uurloon en wel
  • 25% voor arbeid verricht tussen 06.00 uur en 22.00 uur op maandag tot en met vrijdag, met dien verstande dat in een periode van zeven dagen het aantal aldus te belonen uren maximaal vijf bedraagt; de overige uren worden beloond met 50%;
  • 50% voor arbeid verricht tussen 22.00 uur en 06.00 uur op maandag tot en met vrijdag;
  • 75% voor arbeid verricht op zaterdag tot 18.00 uur en op vrije dagen;
  • 100% voor arbeid verricht op zaterdag vanaf 18.00 uur, op zon- en feestdagen tussen 00.00 uur en 24.00 uur en op 24 en 31 december tussen 18.00 en24.00 uur.

  Onder vrije dagen worden voor de toepassing van dit artikel verstaan: de dagen, niet zijnde een zondag of feestdag, waarop de werknemer volgens zijn arbeids- en rusttijdenpatroon niet zou behoeven te werken.
   

 3. De vergoeding als bedoeld in lid 1 wordt toegekend, ongeacht het salaris van de werknemer, voor zover het aantal gewerkte uren de gemiddelde 36 uur per week, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt, niet overschrijdt.
   
 4. Indien het in lid 3 genoemde gemiddelde wordt overschreden, wordt het recht op vergoeding toegekend als:
  1. het salaris van de werknemer ip-nr 48 niet overschrijdt; 
  2. het salaris van de werknemer ip-nr 48 te boven gaat, doch ip-nr 74 van de inpassingstabel niet overschrijdt: indien en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zes gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt;
  3. het salaris van de werknemer boven ip-nr 74 ligt: indien en voor zover het aantal gewerkte uren boven de in het arbeids- en rusttijdenpatroon opgenomen arbeidsduur méér dan zestien gemiddeld per week bedraagt, te meten over de periode waarvoor het arbeids- en rusttijdenpatroon geldt.
    
 5. De uren arbeid, verricht door een aios, tijdens de in artikel 10.1 genoemde diensten, die de gemiddelde 48-urige werkweek te boven gaan, worden vergoed op grond van lid 1 en 2 van dit artikel.

Vergoeding geconsigneerde pauze in en buiten de nacht

artikel 10.9
 1. Hoofdregel is dat de werknemer pauze geniet.
 2. Indien de werknemer gedurende een pauze in of buiten de nacht de werkplek niet mag verlaten en/ of bereikbaar moet zijn, ontvangt de werknemer een vergoeding die wordt gelijkgesteld aan het voor de werknemer geldende uurloon naar rato van de duur van de pauze.
 3. Indien er tijdens de geconsigneerde pauze arbeid wordt verricht, wordt dit vergoed tegen uurloon eventueel vermeerderd met ORT indien van toepassing. De gewerkte tijd in de pauze telt mee als gewerkte jaaruren.

Maaltijdverstrekking en telefoonkostenvergoeding

artikel 10.10
 1. Tijdens het verrichten van aanwezigheidsdienst worden de maaltijden door de werkgever gratis verstrekt.
 2. De werkgever stelt een (mobiele) telefoon ter beschikking aan de werknemer die in het kader van de bereikbaarheids- of consignatiedienst bereikbaar moet zijn.
 3. Ten aanzien van de werknemer die gebruik moet maken van zijn privé-telefoon, worden afspraken gemaakt over de vergoeding van de abonnements- en zakelijke gesprekskosten.

Uitbetalen en opnemen vergoeding bereikbaarheids- en aanwezigheidsdienst

artikel 10.11
 1. De in artikel 10.5a, 10.5b, 10.6 en 10.8 genoemde geldelijke vergoeding wordt de maand volgend op de dienst uitbetaald.
 2. De in artikel 110.5a, 10.5b, 10.6 en 10.8 genoemde vrije tijd dient na overleg met de werknemer te worden verleend en opgenomen uiterlijk in het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de arbeid is verricht, tenzij tussen werkgever en werknemer anders is overeengekomen.
 3. Als het belang van de instelling zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van vrije tijd, wordt de vrije tijd als bedoeld in lid 2 omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris.
 4. De ondernemingsraad ontvangt op zijn verzoek inzicht in de toepassing van het bepaalde in lid 3.
 5. Ingeval bereikbaarheids-, aanwezigheidsdienst wordt verricht op een door de werkgever aangewezen vakantiedag als bedoeld in artikel 12.1.3 blijft de aanspraak van de werknemer op die dag behouden.

Opnemen vergoeding consignatiedienst

artikel 10.12
 1. De vergoeding in vrije tijd voor het verrichten van een consignatiedienst dient te worden verleend en opgenomen binnen een tijdvak van twee maanden na het verrichten van de consignatiedienst, tenzij tussen werkgever en werknemer anders is overeengekomen.
 2. De vergoeding in vrije tijd voor arbeid tijdens consignatiedienst dient na overleg met de werknemer te worden verleend en opgenomen uiterlijk in het kwartaal, volgend op het kwartaal waarin de arbeid is verricht, tenzij tussen werkgever en werknemer anders is overeengekomen.
 3. Als het belang van de instelling zich naar het oordeel van de werkgever verzet tegen het geven van vrije tijd, wordt de vrije tijd als bedoeld in lid 1 tot ten hoogste de helft omgezet in een geldbedrag, bestaande uit het evenredige deel van het salaris. De vrije tijd als bedoeld in lid 2 kan volledig in geld worden omgezet.
 4. De ondernemingsraad ontvangt op zijn verzoek inzicht in de toepassing van het bepaalde in lid 3.
 5. Ingeval consignatiedienst wordt verricht op een door de werkgever aangewezen vakantiedag als bedoeld in artikel 12.1.3 blijft de aanspraak van de werknemer op die dag behouden.

Verhuizen

artikel 10.13
 1. Wanneer de werknemer bereikbaarheids- of consignatiediensten verricht, zal hij in het woongebied als bedoeld in artikel 3.2.18 dienen te wonen.
 2. In onderling overleg kan bij indiensttreding of tijdens het dienstverband worden afgesproken dat de werknemer niet zal behoeven te verhuizen en dat werkgever of werknemer voor een ruimte zal zorgen van waaruit de bereikbaarheids- of consignatiediensten kunnen worden verricht.

Harmonisatie met crisisdienst

artikel 10.14
 1. De werkgever die een samenwerkingsrelatie heeft met een GGZ-instelling, kan ten behoeve van de bereikbaarheids-/crisisdiensten voor de bij deze samenwerking betrokken werknemers met de ondernemingsraad een afwijkende vergoedingsregeling overeenkomen, die tot doel heeft de vergoeding van alle bij de dienst betrokken personen te harmoniseren.
 2. De afwijkende vergoedingsregeling mag niet in negatieve zin afwijken van de bepalingen in dit hoofdstuk.
 3. Indien geen overeenstemming is bereikt, blijven de bepalingen in dit hoofdstuk van toepassing.

Vragen?
Neem contact op met HR

Vragen?

Neem contact op met een HR-adviseur in je organisatie.

Of bekijk de Cao Ziekenhuizen