NVZ en 2 vakbonden bereiken onderhandelaarsakkoord CAO Ziekenhuizen

De cao-delegaties van NVZ en vakbonden FNV en CNV zijn er de afgelopen overlegronde in geslaagd een onderhandelaarsakkoord te sluiten. Het onderhandelaarsakkoord wordt aan de achterban van de vakbonden CNV, FNV en aan de leden van NVZ voorgelegd. Gisteren heeft ook de FBZ laten weten dat het bestuur van FBZ heeft besloten het akkoord over een nieuwe CAO Ziekenhuizen met een neutraal advies aan haar achterban voor te leggen. 

NVZ-delegatieleider Anita Arts is tevreden: "Het cao-team heeft voor de voorstellen het uitgangspunt gehanteerd dat voor goede zorg waardering, professionele ruimte, betekenisvol werk, een goede werkomgeving en goede arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor onze zorgprofessionals. De salarisverhoging voor medewerkers komt neer op minimaal 2% en heeft uitschieters naar meer dan 7%. De zogenaamde middengroepen, waar verpleegkundigen toe behoren, lopen hun salarisachterstand in. Ook hebben we afspraken gemaakt over het verminderen van werkbelasting”, aldus Arts.

Financiële paragraaf

De NVZ heeft bij deze overeenkomst enerzijds rekening te houden met een beperkt budget. Anderzijds hebben we de keuze gemaakt om de uitkomsten van het SER-rapport ‘Aan de slag voor de zorg’ mee te nemen. In dit rapport wordt aangegeven dat vooral de middengroepen niet marktconform worden beloond. Voor de genoemde groepen wordt de salarisachterstand in deze cao substantieel verkleind: zij krijgen een forse structurele loonsverhoging. 

SEH en IC-professionals en operatieassistenten A

Kijken we bijvoorbeeld naar functies als SEH-verpleegkundigen, IC-verpleegkundigen en operatieassistenten A in trede 4 van hun schaal, dan verbeteren de inkomsten voor deze medewerkers met dit cao-akkoord opgeteld met 7%. Voor medewerkers in dezelfde functies met veel ervaringsjaren die al aan het eind van hun schaal zijn aangekomen, verbeteren de inkomsten door dit cao-akkoord met 4.6%. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een eenmalige uitkering van €250,-. 

Werkbelasting

De inhoudelijke paragraaf staat in het teken van het verminderen van werkbelasting, meer rust in de roosters, en het sneller uitbetalen van overwerk. Delegatieleider Arts: “We hebben belangrijke stappen gezet in het belang van de ziekenhuisprofessionals die dit ook echt nodig hebben. Samen bouwen we aan de zorg voor de toekomst. Dat kan niet zonder waardering en goede arbeidvoorwaarden.”

Onregelmatige diensten worden in deze nieuwe cao extra beloond. De medewerkers die fysiek zware arbeid verrichten, kunnen 3 jaar voor het ingaan van de AOW-leeftijd op eigen verzoek stoppen met werken.

Met ingang van 1 juli 2022 wordt overwerk standaard sneller uitbetaald, tenzij de medewerker verzoekt om een vergoeding in vrije tijd. 

Vanaf 1 juli 2022 geldt dat, wanneer de medewerker op elk moment opgeroepen kan worden om binnen 15 minuten aanwezig te zijn op de werkplek om onmiddellijk zijn of haar werkzaamheden te kunnen verrichten, de bereikbaarheidsdienst wordt aangemerkt als een aanwezigheidsdienst en wordt betaald. De vergoeding voor de uren doorgebracht in een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst wordt per 1 juli 2022 met 100% verhoogd. 

De nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft een looptijd van 19 maanden en gaat in met terugwerkende kracht op 1 juli 2021 en loopt tot 31 januari 2023.

Bekijk het onderhandelaarsakkoord met daarin alle financiële en inhoudelijke afspraken.