Inspectie SZW voert inspecties uit bij de opleidingsziekenhuizen

Vanaf 1 juli 2019 voert de Inspectie SZW inspecties uit bij ziekenhuizen.

Doel van deze inspecties is om na te gaan of de te inspecteren ziekenhuizen beleid voeren om het risico van psychische overbelasting te voorkomen dan wel de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. Daarbij zal er specifiek aandacht zijn voor de psychosociale arbeidsbelasting  (PSA) van arts-assistenten. Als de psychosociale arbeidsbelasting veroorzaakt door factoren als werkdruk, agressie en ongewenst gedrag te hoog wordt kan er werkstress ontstaan. Dit kan leiden tot gezondheidsproblemen en ziekteverzuim en uiteindelijk tot langdurige uitval en mogelijk zelfs arbeidsongeschiktheid.

Onder jongeren blijkt een stijgende lijn in uitval als gevolg van PSA. Jonge professionals vormen een kwetsbare doelgroep voor werkdruk en werkstress. Uitval in de eerste jaren van de arbeidscarrière als gevolg van PSA-klachten heeft verstrekkende gevolgen voor de verdere positie op de arbeidsmarkt van betrokkene en rechtvaardigt bijzondere aandacht van de Inspectie SZW tijdens de inspecties. 

Een goede aanpak van PSA is niet alleen wettelijk verplicht, maar kan de werkgever ook veel geld besparen (verzuim, re-integratie en vervangingskosten). Een deskundige beoordeling van de achterliggende oorzaken van werkstress en een voortvarende aanpak van deze oorzaken leiden tot meer werkplezier, hogere productiviteit en betere kwaliteit van het werk.

Tijdens de inspecties beoordeelt de inspecteur of het ziekenhuis de werkdruk van arts-assistenten goed inventariseert en de oorzaken van werkdruk ook goed aangepakt en evalueert. De oorzaken kunnen onder andere zijn de hoeveelheid werk, de daadwerkelijk gewerkte uren, agressie of ongewenst gedrag, privé –werkbalans, stijl van leidinggeven, eigen regelruimte, sociale steun, baanonzekerheid etc..
Als de organisatie wordt geselecteerd voor een inspectie neemt de inspecteur contact op voor een afspraak om de inspectie uit te voeren en vraagt een aantal documenten op. Tijdens de inspecties beoordeelt de inspecteur het PSA beleid in de organisatie in het algemeen én zoomt specifiek in op de borging van het PSA beleid voor de arts-assistenten.