Eerste kamer stemt in met WIEG

De Eerste kamer heeft op 13 november jl. zonder stemming het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Het wetsvoorstel werd afgedaan als hamerstuk. Het regelt een ruimer kraamverlof voor partners: van twee dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling en aanvullend vijf maal de wekelijkse arbeidsduur via verlof. Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden en vergroot daarmee de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt.  

Het voorstel wijzigt ook het adoptieverlof. Om de band met het kind te verstreken wordt dat verlof uitgebreid van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.  

Bron: Eerste Kamer