Instellingsregeling

artikel 11.0.1
 1. De werkgever kan in overleg met de ondernemingsraad een afwijkende regeling treffen voor werknemers ten aanzien van de bepalingen in de paragrafen 11.2 en 11.4 van dit hoofdstuk. Deze regeling treedt in plaats van het bepaalde in de betreffende paragraaf.
 2. Indien er geen overeenstemming is bereikt, blijven de cao-bepalingen van toepassing.

Reiskosten woon-werkverkeer

artikel 11.1

Vergoedingsregeling reiskosten vanaf 1 juli 2023

artikel 11.1.1
 1. De werkgever stelt in overleg met de ondernemingsraad een vergoeding voor woon- werkverkeer vast ten minste op het niveau van lid 2.
 2. De bijdrage van de werkgever bedraagt € 0,16 per kilometer, ongeacht de wijze van vervoer, voor zowel de heen- als terugreis. De maximale vergoeding is gebaseerd op een enkele reisafstand van vijfendertig kilometer.
 3. Recht op een woon-werkverkeervergoeding bestaat tevens voor de kosten voortvloeiend uit:
  • het meer dan eenmaal per dag heen en weer reizen tussen woning en werk, bijvoorbeeld ten gevolge van een gebroken dienst of werkoverleg;
  • aanwezigheidsdienst op uren die niet aansluiten op de normale arbeidstijd.
 4. Indien de reiskosten voortvloeien uit een oproep in het kader van een bereikbaarheids-, consignatiedienst of overwerk worden de werkelijk gemaakte reiskosten, dan wel indien gebruik wordt gemaakt van een eigen auto € 0,30 per kilometer, vergoed.
 5. De stagiair en de co-assistent ontvangen eveneens een reiskostenvergoeding woon- werkverkeer conform dit artikel, behoudens de situatie dat de stagiair/ co-assistent over een ov-jaarkaart beschikt waarmee de reiskosten reeds zijn gedekt. Voor de stagiair geldt de voorwaarde dat de stage tenminste 144 uur per studiejaar bedraagt.

Reis- en verblijfkosten dienstreizen

artikel 11.2

Definitie

artikel 11.2.1
 1. De werknemer ontvangt een vergoeding van de reis- en verblijfkosten verbonden aan het maken van een dienstreis.
 2. Onder een dienstreis wordt verstaan het in opdracht van de werkgever, in het kader van zijn werkzaamheden, incidenteel reizen en verblijven.
 3. Indien door de werknemer een dienstreis wordt gemaakt, die geheel of gedeeltelijk samenvalt met de route waarover reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt genoten, dan dienen de regelingen uit paragraaf 11.1 en 11.2 onafhankelijk van elkaar te worden toegepast. Voor de berekening van de vergoeding dient te worden uitgegaan van de afstand standplaats - dienstreisadres.

Vergoedingsregeling dienstreizen

artikel 11.2.2
 1. Reiskosten worden vergoed op basis van de laagste klasse van het openbaar vervoer en het goedkoopste tarief, dan wel indien de werknemer met toestemming van de werkgever van een eigen auto gebruikt maakt met € 0,30 per kilometer.
 2. Verblijfkosten worden vergoed op basis van de noodzakelijk gemaakte kosten.

Overleggen bescheiden

artikel 11.2.3

Op verzoek van de werkgever dient de werknemer de bescheiden te overleggen waaruit het bedrag van de vergoeding kan worden vastgesteld

Voorgeschreven kleding

artikel 11.3

Voorgeschreven kleding

artikel 11.3.1

Indien sprake is van een kledingvoorschrift, is de werkgever verplicht in overleg met de ondernemingsraad een regeling op te stellen. De regeling bevat tenminste een vergoeding van de kosten van deze kleding.

Verhuiskosten

artikel 11.4

Verhuiskosten

artikel 11.4.1

Op instellingsniveau kan in overleg met de ondernemingsraad worden bepaald, of en zo ja welke verhuiskostenregeling binnen de instelling wordt toegepast

Thuiswerkvergoeding

artikel 11.5

Thuiswerkvergoeding

artikel 11.5.1

De werknemer heeft recht op een thuiswerkvergoeding van 2 euro netto per thuiswerkdag.

Vragen?
Neem contact op met HR

Vragen?

Neem contact op met een HR-adviseur in je organisatie.

Of bekijk de Cao Ziekenhuizen