Looptijd, wijziging en opzegging cao

artikel 2.1

1.    Deze cao treedt in werking op 1 juli 2021 en loopt tot en met 31 januari 2023.

2.    Ingeval van zwaarwegende omstandigheden kan deze cao, met instemming van cao- partijen, tussentijds worden gewijzigd.

3.    Indien geen van de cao-partijen uiterlijk een maand voor de datum waarop deze cao eindigt schriftelijk aan de andere partij(en) te kennen heeft gegeven dat zij de cao wenst te beëindigen of in één of meer bepalingen wijzigingen wenst, zal deze cao geacht worden telkens voor één jaar stilzwijgend te zijn verlengd.

Karakter cao

artikel 2.2

1.    De bepalingen van deze cao hebben een standaard karakter. Dat wil zeggen dat voor zover daarin niet anders is bepaald, het de werkgever niet is toegestaan af te wijken van de
bepalingen van deze cao of arbeidsvoorwaarden met de werknemer overeen te komen, die in deze cao niet zijn geregeld.

2.    In afwijking van lid 1 is het de werkgever toegestaan, ten behoeve van de werknemers, de volgende regelingen te treffen:

  • een kredietverstrekkingregeling
  • een regeling op het gebied van collectieve verzekering
  • een regeling met betrekking tot een sociaal-/bedrijfsfonds
  • een 'Regeling Zware Beroepen' zoals bedoeld in Bijlage E

Nadere uitvoeringsregelingen

artikel 2.3

Indien één van de cao-partijen van oordeel is dat toepassing van de in de cao opgenomen regelingen of onderdelen daarvan zal leiden tot niet door cao-partijen bedoelde effecten, kunnen partijen nadere regelingen vaststellen.

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)

artikel 2.4

De AMS maakt als hoofdstuk 15 deel uit van de Cao Ziekenhuizen, met dien verstande dat met de AMS een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling is beoogd waarbij geen rechten kunnen worden ontleend aan de andere hoofdstukken van de Cao Ziekenhuizen.

Uitzendkrachten en gedetacheerden

artikel 2.5

Aan de arbeidskrachten die door een uitzendbureau/detacheringsbureau ter beschikking worden gesteld aan een organisatie die onder de werkingssfeer van de Cao Ziekenhuizen valt, zal het uitzendbureau/detacheringsbureau overeenkomstige arbeidsduur, lonen en overige vergoedingen toekennen als die welke worden toegekend aan werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de inlenende organisatie.

Interpretatiecommissie

artikel 2.6

1.    Cao-partijen hebben een interpretatiecommissie ingesteld, die tot taak heeft de uitleg van cao-artikelen, tegen de achtergrond van de gevoerde onderhandelingen, vast te stellen.

2.    Iedere cao-partij is bevoegd zich tot genoemde commissie te wenden.

3.    Samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie zijn reglementair vastgelegd. (Bijlage F).

Vragen?
Neem contact op met HR

Vragen?

Neem contact op met een HR-adviseur in je organisatie.

Of bekijk de Cao Ziekenhuizen