Werkingssfeer

artikel 14.1
 1. Aan de werknemer die voor onbepaalde tijd is aangesteld en die wordt ontslagen wegens:
  • vermindering of beëindiging van de werkzaamheden of
  • reorganisatie of
  • onbekwaamheid c.q. ongeschiktheid voor de in de instelling te vervullen

  functie die niet aan zijn schuld of toedoen te wijten is wordt met ingang van de dag, volgend op de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, door de werkgever een activeringsregeling toegekend overeenkomstig de bepalingen uit dit hoofdstuk.

 2. De activeringsregeling bestaat uit een activeringsbudget ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding en een aanvulling op de uitkering op basis van de Werkloosheidswet. Het activeringsbudget bedraagt ten minste 5000 euro bij een voltijd dienstverband. Voor de werknemer met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato- beginsel toegepast.
 3. In geval van onbekwaamheid dient de werknemer vijftien jaar of langer bij de werkgever in dienst te zijn. Onder onbekwaamheid wordt geen arbeidsongeschiktheid verstaan.
 4. De activeringsregeling wordt uitsluitend toegekend indien de werknemer recht heeft op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet als gevolg van ontslag wegens één van de in lid 1 genoemde redenen.

Activeringsbudget

artikel 14.2
 1. Het activeringsbudget heeft tot doel de werknemer te ondersteunen bij het vinden van ander werk.
 2. Het budget kan in overleg met de werknemer worden ingezet voordat er sprake is van ontslag als bedoeld in artikel 14.1

Nieuwe arbeidsovereenkomst bij andere werkgever

artikel 14.3
 1. De boventallig verklaarde werknemer, die voor de formele ontslagdatum met wederzijds goedvinden zijn arbeidsovereenkomst beëindigt teneinde een functie bij een andere werkgever te aanvaarden, heeft in afwijking van artikel 14.1, recht op de WW-aanvulling indien hij binnen de voor hem geldende termijn als bedoeld in artikel 14.4 werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt toegekend. De looptijd van de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt in mindering gebracht op de aanvullingsperiode als bedoeld in artikel 14.4.
 2. De werkgever kan tevens een activeringsbudget toekennen.

Duur van de aanvulling op de WW-uitkering

artikel 14.4
 1. De werknemer die wordt ontslagen op grond van een van de redenen genoemd in artikel 14.1 en recht heeft op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet ontvangt een aanvulling op de WW-uitkering.
 2. Ook de werknemer die wordt ontslagen op grond van een van de redenen genoemd in artikel 14.1 en recht heeft op een uitkering op basis van de Ziektewet, WAO, WIA en Wajong ontvangt een aanvulling op de uitkering.
 3. De duur van de aanvulling bedraagt drie maanden en wordt vermeerderd met 1 maand voor elk vol dienstjaar dat de werknemer langer dan drie jaar in dienst is geweest, met een maximum van 38 maanden.
 4. Voor de werknemer die vijftien jaar of langer bij de werkgever in dienst is geweest wordt de duur van de aanvulling verhoogd met twee maanden, met dien verstande dat de maximum duur van de aanvulling 38 maanden bedraagt.
 5. Voor de bepaling van het aantal dienstjaren als bedoeld in lid 3 tellen alle volle maanden tezamen aaneengesloten doorgebracht in dienst van bij de NVZ, NZf of diens rechtsvoorgangers aangesloten instellingen mee.
 6. Is de duur van de WW-periode korter dan de aanvullingsperiode als bedoeld in lid 3 en 4 dan ontvangt de werknemer de uitkering van de werkgever.
 7. Voor de werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken en daarbij op de datum van het ontslag ten minste tien jaar in dienst bij de instelling is geweest, wordt de duur van de aanvulling verlengd tot het bereiken van die leeftijd. De aanvulling vindt, na het aflopen van de WW-periode, plaats op basis van de IOW- uitkering van de werknemer. De werknemer heeft geen recht op het activeringsbudget als bedoeld in artikel 14.2.

Hoogte van de aanvulling op de WW-uitkering

artikel 14.5
 1. De hoogte van de WW-uitkering vermeerderd met de aanvulling is gerelateerd aan de duur zoals opgenomen in artikel 14.4 lid 3 en 4 en bedraagt gedurende de eerste 6 maanden de hoogte van het laatstgenoten salaris. Gedurende de daarop volgende 3 maanden 80% van het salaris. Gedurende de daarop volgende 24 maanden 75% en vervolgens 5 maanden 70% van het salaris. Voor de werknemer die voldoet aan de vereisten van artikel 14.4 lid 7 bedraagt de verlengde uitkering 70% van het salaris.
 2. Het salaris waarop de aanvulling op de WW-uitkering is gebaseerd wordt geïndexeerd met de cao-loonontwikkeling.

Verplichtingen van de werknemer

artikel 14.6
 1. De werknemer is verplicht zich, na aanzegging van het ontslag, zo spoedig mogelijk als werkzoekende in te laten schrijven bij het UWV.
 2. De werknemer is verplicht gebruik te maken van een hem geboden mogelijkheid om inkomsten uit arbeid of bedrijf te verkrijgen, tenzij hij aantoont dat deze verplichting redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.
 3. De werknemer is verplicht aan de werkgever direct opgave te doen van het bedrag van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en van het bedrag dat aan uitkering ingevolge een wettelijke regeling wordt genoten. Desgevraagd dient hij alle gewenste inlichtingen en bewijsstukken te verschaffen.

Vermindering van de activeringsregeling

artikel 14.7
 1. Op de WW-uitkering worden in mindering gebracht inkomen uit arbeid (arbeidsovereenkomst) of bedrijf alsmede uitkeringen op basis van de Ziektewet, WAO, WIA, Wajong en WAZ. Als deze inkomsten hoger zijn dan de WW-uitkering, wordt het resterende gedeelte afgetrokken van het bedrag dat de werknemer maandelijks als WW-aanvulling ontvangt op basis van artikel 14.5 lid 1.
 2. Wordt de WW-uitkering gekort vanwege een straf/boete dan wordt de korting eveneens over de aanvulling berekend.
 3. Wordt de WW-uitkering gekort vanwege een andere reden dan een straf/boete, dan blijft de aanvulling ongewijzigd..
 4. Indien de arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in lid 1, niet op eigen verzoek eindigt wegens een in artikel 14.1 lid 1 genoemde reden, herleeft de aanspraak op de WW-aanvulling (artikel 14.5).
 5. De duur van deze nieuwe arbeidsovereenkomst wordt op de totale duur van de WW- aanvulling in mindering gebracht

Vervallen van de WW-aanvulling

artikel 14.8
 1. De WW-aanvulling vervalt:
  • met ingang van de dag volgend op die waarop de werknemer is overleden;
  • met ingang van de dag waarop de werknemer de AOW leeftijd bereikt;
  • wanneer de werknemer aanspraak maakt op invaliditeitspensioen ingevolge het reglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uit hoofde van de dienstbetrekking waaruit het recht op de activeringsregeling is ontstaan;
  • als de werknemer niet aan de hem in artikel 14.6 opgelegde verplichtingen voldoet;
  • als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet of een van de andere in artikel 14.7 lid 1 genoemde uitkeringen wordt stopgezet, omdat de werknemer niet al datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een van deze uitkeringen.

  Hangende een beroepsprocedure krachtens genoemde wettelijke regelingen wordt de WW-aanvulling opgeschort.
   

 2. De WW-aanvulling kan door de werkgever vervallen worden verklaard als:
  • de voormalige werknemer onvoldoende medewerking geeft aan een geneeskundig onderzoek dat strekt tot het aanvragen van invaliditeitspensioen of van een wettelijke uitkering wegens arbeidsongeschiktheid;
  • de voormalige werknemer geacht kan worden zich duurzaam in het buitenland te hebben gevestigd.

Uitkering bij overlijden

artikel 14.9

Ingeval van overlijden van de werknemer, wordt door de werkgever aan de nabestaanden als bedoeld in artikel 3.1.9. een uitkering verstrekt. De uitkering heeft de omvang van de WW- aanvulling die over de eerste drie maanden volgend op de maand van overlijden zou zijn uitgekeerd.

Uitbetaling van de activeringsregeling

artikel 14.10
 1. De aanvulling op de WW-uitkering geschiedt maandelijks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7.1.4.
 2. Het activeringsbudget wordt uitbetaald bij einde dienstverband.
 3. Er kan geen sprake zijn van cumulatie van een ontbindingsvergoeding, een afkoopregeling of een uit de wet voortvloeiende vergoeding en het activeringsbudget als bedoeld in artikel 14.1 lid 2.

Pensioen tijdens WW-periode

artikel 14.11

De werknemer die ervoor kiest om gedurende de WW-aanvullingsperiode het deelnemerschap aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn voort te zetten, ontvangt een bijdrage van de werkgever ter hoogte van 50% van de verschuldigde premie.

Bijzondere regeling

artikel 14.12
 1. De werknemer die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag de AOWgerechtigde leeftijd zal bereiken en daarenboven op de datum van het ontslag ten minste tien jaar in dienst bij de instelling is geweest, heeft de keuze gebruik te maken van artikel 14.4 lid 6, of het aanbod te accepteren om in dienst van de werkgever te blijven tot het bereiken van zijn AOW- gerechtigde leeftijd.
 2. In de periode tot het einde van het dienstverband ontvangt de werknemer het wettelijk minimumloon en blijft beschikbaar voor alle arbeid van de werkgever die redelijkerwijs kan worden opgedragen.
 3. De uitgevoerde activiteiten worden verricht tegen de loonwaarde van de verrichte werkzaamheden. De werknemer ontvangt bij het verrichten van arbeid de inkomsten die het minimumloon overtreffen.

Vragen?
Neem contact op met HR

Vragen?

Neem contact op met een HR-adviseur in je organisatie.

Of bekijk de Cao Ziekenhuizen