Preambule

Preambule AMS: Onderhandelaarsakkoord, 10 juni 2014

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) hebben een akkoord bereikt over een vernieuwde Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) per 1 januari 2015. De nieuwe AMS regeling vervangt de huidige AMS.
Dit akkoord is een uitwerking van de visie op arbeidsverhoudingen en de positie van de medisch specialist in het ziekenhuis zoals partijen in het najaar van 2012 zijn overeengekomen in het ‘Manifest Kaap Doorn’. Het resultaat van de uitwerking is vervat in een vernieuwde arbeidsvoorwaardenregeling waar het Statuut voor medisch specialisten in dienstverband onderdeel van uitmaakt.
De uitgangspunten waarop de regelingen zijn geënt zijn de volgende:

  1. Verantwoordelijkheid en betrokkenheid;
  2. Veilig en gezond werken;
  3. Flexibiliteit om keuzes te kunnen maken.

1. Verantwoordelijkheid en betrokkenheid

Toekomst

Het ziekenhuislandschap is de afgelopen jaren sterk in beweging. Minder complexe zorg wordt dichtbij de patiënt aangeboden, complexe zorg geconcentreerd. Er zijn meer samenwerkingsverbanden zichtbaar. De zorgprofielen van zorgaanbieders veranderen en de zorgverzekeraars hebben in dit proces een regiefunctie gekregen.
Al deze ontwikkelingen vragen om een nog grotere betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de medisch specialist in dienstverband bij de formulering en uitvoering van de strategische koers. Het bestuur en medisch specialisten zullen ‘in eigen huis’ heldere afspraken maken over de kwaliteit en kwantiteit van de te leveren zorg. Zij zijn hierop over en weer aanspreekbaar.

Hoe speelt de nieuwe AMS hier op in?

Integraal onderdeel van de nieuwe AMS is het Statuut voor medisch specialisten in dienstverband. Het Statuut regelt de afzonderlijke en de gezamenlijke verantwoordelijkheden van het bestuur en de medisch specialist in dienstverband bij het verlenen van medisch specialistische zorg.
Het Statuut biedt de medisch specialist in dienstverband en raad van bestuur de mogelijkheid om afspraken te maken over de kwaliteit en kwantiteit van het zorgaanbod. De medisch specialist krijgt de medeverantwoordelijkheid voor productievolume, omzet en een goede voorbereiding van de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Voor deze verantwoordelijkheid is het nodig dat het bestuur inzicht geeft in de omzet- en kostenontwikkeling van de organisatorische eenheid en die van het ziekenhuis.
Het doel van de afspraken in het Statuut is dat de medisch specialist en het bestuur in de gelegenheid zijn de toegekende verantwoordelijkheid voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de geleverde zorg waar te maken.

2. Veilig en gezond werken

Toekomst

Patiëntveiligheid en de daarvoor benodigde uitgangspunten ten opzichte van veilig en gezond werken zijn belangrijke voorwaarden voor het duurzaam kunnen leveren van kwalitatief goede zorg. Daarom is het nodig dat het bestuur als eindverantwoordelijke voor de kwaliteit en veiligheid van de te leveren zorg en de medisch specialist als eerstverantwoordelijke op het niveau van de patiënt, hierover samen een collectieve ambitie formuleren en afspraken maken.

Hoe speelt de nieuwe AMS hier op in?

Naast het in acht nemen van de bepalingen over arbeidsduur, waarbinnen de te verrichten werkzaamheden plaatsvinden zijn in de AMS en het Statuut randvoorwaarden en kaders voor veilig en gezond werken en roosteren opgenomen. Zo wordt veilig en gezond werken een vast onderdeel van het periodieke gesprek tussen organisatorische eenheid en bestuur zodat snel maatregelen getroffen kunnen worden indien zich knelpunten voordoen.

Monitor veilig en gezond werken

Met deze afspraken willen NVZ, LAD en OMS dat er meer aandacht komt voor dit thema. Om te toetsen of hiermee het gewenste doel wordt bereikt, namelijk veilig en gezond werken, zullen partijen de gemaakte afspraken in de nieuwe AMS monitoren.
Wanneer in de loop van 2015, uiterlijk begin 2016, uit de monitor blijkt dat er onvoldoende voortgang wordt geboekt zullen partijen nadere afspraken maken om de doelstellingen van veilig en gezond werken te realiseren.

3. Flexibiliteit om keuzes te kunnen maken

Toekomst

Levensfasebeleid heeft voor medisch specialisten prioriteit. Het gaat partijen er om dat medisch specialisten ook op de langere termijn gezond en gemotiveerd kunnen (blijven) werken. Verschillende fases in het leven vragen om verschillende keuzes en daaruit voortvloeiende afspraken. Om die keuzes ook daadwerkelijk te kunnen maken, is regelruimte nodig.
Hoe speelt de nieuwe AMS hier op in?
NVZ, LAD en OMS leggen met het Statuut en de AMS meer verantwoordelijkheid voor de inrichting van het werk bij de organisatorische eenheid en de medisch specialist. Binnen de organisatorische eenheid maken de medisch specialisten onderling afspraken over verdeling en invulling van de werkzaamheden zodat beter kan worden aangesloten bij de wensen die voortkomen uit verschillende levensfasen.
Om de grotere verantwoordelijkheid van de organisatorische eenheid bij de verdeling en inrichting van het werk materieel vorm te geven zijn partijen overeengekomen dat vanaf 1 januari 2015 in de AMS een budget voor de organisatorische eenheid wordt ingevoerd. Tegelijkertijd komen de individuele toeslagen voor managementtaken, opleidingsverantwoordelijkheid en de dervingstoeslag A te vervallen. De materiele equivalent daarvan wordt opgenomen in het budget organisatorische eenheden.

4. Variflex

Vanaf 1 januari 2017 komt de Variflex te vervallen en wordt de materiële omvang van de Variflex en de dervingstoeslag B aan het budget organisatorische eenheid toegevoegd. Randvoorwaarde hiervoor is dat de afspraken over gezond en veilig werken, waaronder veilig roosteren, worden nagekomen. Partijen zullen dit monitoren. Partijen spreken af de periode tot 2017 te gebruiken om te bezien of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de overheveling van de Variflex-middelen goed te laten verlopen. De periode tot eind 2015 wordt gebruikt om deze afspraak nader uit te werken.
Tot 1 januari 2017 worden Variflex en de dervingstoeslag B individueel toegekend volgens de huidige systematiek.
In aanloop naar de ingangsdatum van 1 januari 2015 roepen partijen hun leden op om per direct te starten met de voorbereidingen.

Onderhandelaarsakkoord, 7 november 2017

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) hebben op 7 november 2017 een akkoord bereikt over de uitwerking van de afspraken in het Principeakkoord Pensioenaftopping van 2 november 2016. Daarnaast is door partijen invulling gegeven aan de afspraken die in 2014 zijn gemaakt over de Variflex. 

Pensioenaftopping 

In het Principeakkoord was afgesproken dat 8,25% pensioenpremie, berekend over het inkomen boven de fiscale pensioenaftoppingsgrens, wordt gestort in de het Budget Organisatorische Eenheid. AMS-partijen hebben op 7 november afgesproken dat de tegemoetkoming van de vrijgevallen pensioenpremie vanaf 1 januari 2017 via een eenmalige structurele ophoging van de salarissen plaatsvindt. Bij de berekening van de tegemoetkoming is uitgegaan van de salaristabel, vermeerderd met een gemiddelde inconveniëntoeslag. Nabetaling of verrekening over het kalenderjaar 2017 vindt plaats in 2017.

2016 

Naast bovengenoemde zijn AMS-partijen overeengekomen dat over 2016 de vrijgevallen werkgeverspremie pensioen volledig, d.w.z. 11,75%, wordt uitgekeerd aan de medisch specialist.

2015 

De NVZ heeft voor 2015 haar leden geadviseerd 6,25% van de vrijgevallen pensioenpremie uit te keren. In het Principeakkoord hebben AMS-partijen hier verder geen aanvullende afspraken over gemaakt.

Variflex 

AMS-partijen hebben afgesproken dat de Variflexregeling op 1 januari 2018 komt te vervallen. Conform afspraken uit de AMS 2014 wordt de materiële waarde van de Variflex op peildatum 31 december 2015 toegevoegd aan het BOE. De waarde van elke afzonderlijke module is door AMS-partijen berekend en opgenomen in bijlage IIc. De materiële waarde wordt bepaald door het aantal medisch specialisten in dienstverband dat op 31 december 2015 gebruikmaakte van de Variflex te vermenigvuldigen met de waarde van de gebruikte module op basis van de salaristabel van 1 januari 2017. Deze middelen zijn onder meer bedoeld ten behoeve van levensfasebewust personeelsbeleid.

Daarnaast zijn AMS-partijen een overgangsregeling overeengekomen voor medisch specialisten die voor 1 juli 2014 55 jaar of ouder waren. Zij behouden hun volledige aanspraak op de Variflexregeling, inclusief de doorgroei naar een volgende module. Het maakt daarbij niet uit of de medisch specialist voor 1 juli 2014 gebruik maakte van de Variflex of niet. Uitsluitend de leeftijd van 55 jaar of ouder geeft dit recht. Medisch specialisten die tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2017 in de Variflex zijn ingestroomd, behouden hun  recht tot 1 januari 2018. Daarna vervalt voor hen het gebruik van de Variflexregeling.