Preambule

Inleiding

De NVZ en de LAD/ de Federatie hebben in juni 2023 een principeakkoord gesloten ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden voor medisch specialisten van 2022 en verder. De daarin overeengekomen voorwaarden zijn toentertijd in werking getreden zonder dat de AMS 2021 is aangepast. Vervolgens zijn partijen vanaf oktober 2023 met elkaar in gesprek gegaan over de arbeidsvoorwaarden 2023 en verder. Op 26 januari 2024 hebben partijen een onderhandelaarsakkoord bereikt.

Zowel het principeakkoord van 2023 als het onderhandelaarsakkoord van 2024 zijn hier opgenomen.


Principeakkoord juni 2023

Principeakkoord Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2022 van de NVZ, de LAD en de Federatie Medisch Specialisten 20 juni 2023

Gezond en Veilig Werken blijft de norm

In de AMS 2021 hebben AMS-partijen de visie uitgedragen dat Gezond en Veilig Werken de norm is. Deze visie is onveranderd gebleven. Wanneer medisch specialisten gezond en veilig werken, wordt een belangrijke randvoorwaarde gecreëerd voor duurzame inzetbaarheid en optimaal functioneren.

De raad van bestuur (verder: bestuur), Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband (hierna: VMSD), de Organisatorische Eenheden (hierna: OE’s) en de individuele medisch specialisten dragen ieder verantwoordelijkheid in het realiseren van Gezond en Veilig Werken. Samen moeten zij dit onderwerp bespreekbaar maken, concretiseren en de noodzakelijke afspraken hierover vastleggen.
Dit vraagt om goede basisafspraken in de AMS en een cultuur waarin Gezond en Veilig Werken wordt gezien als onmisbare randvoorwaarde voor het leveren van kwalitatieve en patiëntveilige zorg.

Shared governance/gelijkgerichtheid, transparantie en naleving zijn noodzakelijke randvoorwaarden

Voor de AMS-partijen zijn shared governance/gelijkgerichtheid, transparantie en naleving noodzakelijke randvoorwaarden om te komen tot optimale zorgverlening in een gezond en veilig werkklimaat.

Het is noodzakelijk dat medisch specialisten en bestuur op basis van gelijkwaardigheid tot partnerschap komen om op duurzame wijze hoogwaardige medisch specialistische zorg te kunnen leveren.


Transparantie

Om tot een goede shared governance/gelijkgerichtheid te komen, is het van belang dat medisch specialisten en bestuur over en weer transparant zijn naar elkaar. Dat geeft partijen inzage en begrip van elkaars visie. Zo is er openheid over bijvoorbeeld geactualiseerde roosters en werkbelasting en zijn medisch specialisten en bestuur gezamenlijk betrokken bij kwaliteitsbeleid, Gezond en Veilig Werken, arbeidsvoorwaarden, overleg met zorgverzekeraars en relevante beleidszaken. Ze betrekken elkaar in dit kader tijdig bij ontwikkelingen.

Om Gezond en Veilig Werken een impuls te geven zullen AMS-partijen nauw samenwerken via een gezamenlijke campagne. In deze campagne wordt onder meer samengewerkt aan het vergroten van kennis en bewustwording en het aanbieden van het gezamenlijke stappenplan Gezond en Veilig Werken en handreikingen om formatie, roostering, productie en omstandigheden zodanig in te richten en op elkaar af te stemmen dat de medisch specialist in elke levensfase gezond kan werken en kwalitatieve en patiëntveilige zorg kan blijven leveren. Naleving van de AMS afspraken maakt hiervan expliciet onderdeel uit en dat dragen de AMS- partijen uit.

 

Gemaakte afspraken

1. Loon/thuiswerkvergoeding

 • Met terugwerkende kracht een eenmalige uitkering van € 250,- op basis van een fulltime dienstverband voor medisch specialisten die op 1 december 2021 in dienst waren bij een instelling die de AMS toepast.
 • Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 een structurele loonsverhoging van 2%.
 • De invoering van een thuiswerkvergoeding van € 2,- per thuiswerkdag met ingang van 1 juli 2022.

2. Waarneming

a. Meerdere zieken binnen een vakgroep, frequent ziekteverzuim en verhoging waarneemvergoeding

In de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten 2021 zijn afspraken gemaakt over waarneming bij afwezigheid langer dan een maand en bij voorzienbare afwezigheid langer dan een maand. In aanvulling daarop maken partijen in de AMS nadere afspraken rondom meerdere zieken en frequent ziekteverzuim. Daarnaast verhogen de AMS-partijen de waarneemvergoeding, zoals opgenomen in artikel 8.3.8 lid 2 met 5%.

Artikel 8.3.8, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Indien de afwezigheid langer dan een maand duurt of indien er sprake is van voorzienbare afwezigheid langer dan een maand worden door het bestuur maatregelen getroffen. Organisatorische eenheid en bestuur treden met elkaar in overleg over de te nemen maatregelen. Dit overleg vindt plaats zodra waarneming na een maand niet is geregeld of zoveel eerder als duidelijk is dat waarneming na een maand niet geregeld zal zijn.

Indien sprake is van frequent ziekteverzuim dan wel twee of meer afwezige medisch specialisten binnen de organisatorische eenheid, dan is de in dit lid genoemde termijn van een maand niet van toepassing maar zal direct het overleg met of namens het bestuur plaatsvinden zodat uiterlijk 3 weken daarna maatregelen worden getroffen.
Van frequent ziekteverzuim is sprake als een medisch specialist regelmatig zijn eigen werkzaamheden niet kan verrichten als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid en dit leidt tot extra werk of werkdruk binnen een organisatorische eenheid.

Mogelijke (combinaties van) maatregelen zijn:

 • tijdelijk verminderen van de productie en- of overige werkzaamheden;
 • tijdelijk uitbreiden van de formatie met een of meer waarnemer(s);
 • tijdelijk uitbesteden van de productie;
 • tijdelijk overnemen van de werkzaamheden door en met instemming van de individuele leden van de organisatorische eenheid tegen een waarneemvergoeding ter hoogte van het aantal uren maal 105% van het uursalaris van de waarnemend medisch specialist.

Doel van de waarneemverhoging is de waarneming door de medisch specialisten zoveel als mogelijk te voorkomen, waarmee de werkdruk van de medisch specialisten in de organisatorische eenheid niet verder toeneemt. Zo snel als mogelijk hebben medisch specialisten en het bestuur een gesprek om alternatieve maatregelen in te zetten.

De AMS-partijen zijn overeengekomen dat er een onderzoek plaatsvindt of de overeengekomen extra prikkel van 5% bij de waarneemvergoeding de druk bij het bestuur verhoogt om eerder een vervanger te regelen of om andere alternatieve maatregelen in te zetten. Een evaluatiemoment wordt ingepland voor 31 december 2024.

b. Naleving

Partijen vinden het van belang dat de waarneemregeling wordt nageleefd. Op de websites van partijen wordt een gezamenlijke toelichting rondom de waarneemregeling opgenomen en worden best practices gedeeld. De regeling moet overeenkomstig het doel van partijen worden nageleefd.

Daarnaast wordt in het ROA (Regulier Overleg AMS) een plan gemaakt om gezamenlijk de naleving van de waarneemregeling te bevorderen. Middelen die partijen onder andere willen inzetten zijn:

Een gezamenlijke campagne voor alle medisch specialisten in dienstverband en het bestuur;

Een gezamenlijke jaarlijkse AMS-enquête onder alle medisch specialisten in dienstverband en het bestuur;

Een gezamenlijk bezoek door NVZ/ LAD/ FMS bij knelpunten aan de vakgroep, het bestuur en HR-afdelingen, indien advisering door partijen van de eigen achterban niet heeft geleid tot het oplossen van een knelpunt. Doel is om vanuit de gezamenlijkheid van NVZ/LAD/FMS de vakgroepen en het bestuur te informeren zodat zij zelf naar een oplossing kunnen bewegen.

Het actieplan wordt ultimo december 2023 ter besluitvorming aan de besturen voorgelegd (zie hiervoor tevens de afspraken rondom: Campagne “Gezond en Veilig Werken is de norm” en “Naleving”).


c. Naleving afbouwregeling

Partijen vinden het van belang dat de afbouwregeling nachtdiensten wordt nageleefd. Op de websites van partijen wordt een gezamenlijke toelichting rondom de afbouwregeling nachtdiensten opgenomen en worden best practices gedeeld, waardoor de regeling overeenkomstig het doel van partijen wordt nageleefd.

Daarnaast wordt in het ROA een plan gemaakt om gezamenlijk de naleving van de afbouwregeling nachtdiensten te bevorderen.

Middelen die partijen onder meer willen inzetten zijn:

Een gezamenlijke campagne voor medisch specialisten in dienstverband en het bestuur;

Een gezamenlijke jaarlijkse AMS-enquête onder alle medisch specialisten in dienstverband en het bestuur. Daarbij zal op alle elementen van de regeling worden uitgevraagd. De uitkomst van de enquête moet ertoe leiden dat inzichtelijk wordt hoe de regeling in de verschillende instellingen en vakgroepen functioneert en beeld ontstaat of de regeling moet worden verduidelijkt. Daarmee wordt onder andere gelet op factoren zoals de omvang, geografische ligging en dienstintensiteit;

Een gezamenlijk bezoek door de NVZ/LAD/FMS aan de vakgroep, het bestuur en HR-afdelingen om vanuit de gezamenlijkheid van de NVZ/LAD/FMS vakgroepen en het bestuur te informeren zodat zij zelf naar een oplossing kunnen bewegen.

Het plan wordt ultimo december 2023 ter besluitvorming aan de besturen voorgelegd. Zie hiervoor tevens de afspraken rondom: Campagne “Gezond en Veilig Werken is de norm” en “Naleving”.


d. Verhogen frequentie- en roostertoeslag

AMS-partijen zijn overeengekomen om per 1 januari 2023 de frequentietoeslagen en de roostertoeslagen (met terugwerkende kracht) met 0,5% te verhogen (het percentage van 0% blijft 0%).
Dit betekent het volgende voor de frequentie- en roostertoeslag:

Frequentietoeslag:
2% --> 2,5%
4% --> 4,5%
6% --> 6,5%

Roostertoeslag:
10,5% --> 11%
21% --> 21,5%

De artikelen 3.3.2 lid 5 en 3.3.3 lid 2 van de AMS worden hierop aangepast.
 

e. Betrokkenheid en facilitering VMSD

Faciliteren VMSD

Partijen hechten waarde aan de VMSD’s en het adequaat faciliteren daarvan.

Om die reden zijn partijen overeengekomen om de onderstaande tekst toe te voegen aan art. 8.2.3 lid 4 en nieuw lid 5:

Het bestuur faciliteert het bestuur van de VMSD voor de uitvoering van haar taken. Hieronder wordt verstaan dat het bestuur, in overleg met de VMSD, naar redelijkheid en billijkheid faciliteiten, waaronder tijd en (financiële) middelen, beschikbaar stelt aan het bestuur van de VMSD om haar werkzaamheden te verrichten. Dit zal worden gefinancierd vanuit de algemene middelen en komt niet ten laste van het budget organisatorische eenheid (BOE). Bij het ontbreken van een VMSD worden de faciliteiten toegekend aan (het bestuur van) de onderscheiden groep van medisch specialisten in dienstverband, die de rol van de VMSD vervult.

De facilitering moet dusdanig van omvang zijn dat op een volwaardige manier invulling kan worden gegeven aan de afspraak om te komen tot shared governance en gelijkgerichtheid.

Hierbij wordt – naast het beschikbaar stellen van uren aan het bestuur van de VMSD - onder meer gedacht aan:

 • Minimaal secretariële ondersteuning ten behoeve van agendabeheer VMSD-bestuurders en voorbereiden, organiseren en notuleren van VMSD-bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen;
 • Beschikbaarstelling van zaal ten behoeve van VMSD-bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen;
 • Jaarlijks apart opleidingsbudget voor VMSD-bestuursleden (niet vanuit individueel opleidingsbudget of BOE);
 • Beleidsadvies, waar de het bestuur in redelijkheid in mee zal gaan. Afspraken worden schriftelijk vastgelegd.


Er worden tussen de VMSD en het bestuur eenmaal per jaar schriftelijk afspraken gemaakt over de facilitering van de VMSD en het aantal uur dat beschikbaar wordt gesteld aan de VMSD om haar werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarbij wordt rekening gehouden met het minimum aantal uren dat nodig is.

Criteria die meegenomen moeten worden om het minimum aantal uren te bepalen zijn:

 • De interne governance van de instelling;
 • De vergaderstructuur van het bestuur;
 • De verhouding met het MSB;
 • De omvang van het aantal specialisten in loondienst voor zover dat van invloed is.


Na een jaar worden de afspraken geëvalueerd door het bestuur en VMSD. De evaluatie wordt meegenomen bij het vaststellen van de afspraken voor het volgende jaar. Het nalopen van criteria kan in geen geval leiden tot een nihil aantal uren.

Indien de LAD/FMS signalen ontvangen dat VMSD’s onvoldoende zouden worden gefaciliteerd, wordt door de NVZ/LAD/FMS overlegd om gezamenlijk de instelling te bezoeken om de VMSD’s en het bestuur te informeren zodat zij zelf naar een oplossing kunnen bewegen.
 

f. Campagne Gezond en Veilig Werken is de norm en Naleving
 

AMS partijen zullen ultimo 2023 starten met een gezamenlijke campagne over Gezond en Veilig Werken en naleving, die zich in elk geval richt op onderstaande stakeholders.

 • VMSD-bestuurders
 • Medisch specialisten
 • Raden van bestuur
 • HR-afdelingen

De invulling van de campagne zal in ROA-verband nader worden uitgewerkt. In die campagne zal tevens worden meegenomen hoe aan het thema “Naleving” de gewenste impuls kan worden gegeven waarbij onder andere wordt gedoeld op de afspraken uit de AMS inzake de waarneemregeling en de afbouwregeling nachtdiensten.

De werking van afspraken wordt kwalitatief gemonitord en er zal een gezamenlijke AMS-enquête worden uitgezet. Tenslotte is er het gezamenlijk streven om jaarlijks een aantal ziekenhuizen te bezoeken.

De invulling van de campagne wordt ultimo december 2023 ter besluitvorming aan de besturen voorgelegd.


g. Positie statuut


Partijen agenderen de positie van het statuut in het ROA.

 


Dit Principeakkoord is overeengekomen op 20 juni 2023 door:
Willem Wiegersma, bestuurslid NVZ
Suzanne Booij, voorzitter LAD
Karel Hulsewé, bestuurslid Federatie Medisch Specialisten
 Onderhandelaarsakkoord 2024
 

Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2023 van de NVZ, LAD en de Federatie Medisch Specialisten 26 januari 2024


Inleiding

Goede zorg doen we samen. Het is noodzakelijk dat medisch specialisten en Raad van Bestuur op basis van gelijkwaardigheid tot partnerschap komen om op duurzame wijze hoogwaardige medisch specialistische zorg te kunnen blijven leveren.

AMS-partijen blijven als uitgangspunt hanteren dat gezond en veilig werken de norm is. Duurzame inzetbaarheid en optimaal functioneren lukt niet zonder goede randvoorwaarden. AMS-partijen vinden duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema. Daarom maken AMS-partijen in dit onderhandelaarsakkoord aanvullende afspraken, waarbij AMS-partijen voortborduren op de reeds gemaakte afspraken in de AMS. Daarnaast zal er komende maanden nog intensief invulling gegeven worden aan de gemaakte afspraken uit het principeakkoord 2022.

1. Salaris

Salarismutatie

 • Per 1 februari 2023 een structurele salarisverhoging van 5% (terugwerkende kracht);
 • Per 1 december 2023 een structurele salarisverhoging van 5% met een maximum van € 300 bruto per maand (terugwerkende kracht);
 • Per 1 juni 2024 een salarisverhoging van 2% plus € 180 bruto per maand.

Achtergrond en procesafspraak artikel 1.2. lid 3 en 4 AMS

Achtergrond
AMS-partijen hebben meerdere malen gesproken over de interpretatie van artikel 1.2 lid 3 en 4 AMS. Partijen verschillen van inzicht over de wijze waarop een aantal daarin gehanteerde begrippen moet worden uitgelegd als het gaat om de doorvertaling van de Cao-afspraken naar de AMS. Een eenduidige uitleg is van belang.Om ten aanzien van de interpretatie van dit artikel in de toekomst duidelijkheid te verkrijgen spreken partijen het volgende af:

Procesafspraak
AMS-partijen gaan gedurende de looptijd van deze AMS (2023 en verder) met elkaar in gesprek om artikel 1.2. lid 3 en 4 AMS te verduidelijken, met de bedoeling om vóór het aflopen van deze AMS tot een gezamenlijke verduidelijking van de tekst te komen.

Hardheidsclausule koopkracht 2024
AMS-partijen zijn overeengekomen dat in de AMS de volgende hardheidsclausule wordt opgenomen:

Indien het percentage koopkracht voor werkenden in 2024 (mediaan 2024, Macro Economische Verkenningen zoals gepubliceerd door het CPB in het najaar van 2024), van de afgesproken salarisverhoging over het jaar 2024 significant afwijkt, treden AMS-partijen met elkaar in overleg als een van de partijen daartoe een verzoek doet én indien de werkgever- en werknemersverenigingen van de Cao Ziekenhuizen hierover ook met elkaar in overleg zijn getreden.


2. Duurzame inzetbaarheid

Introductie meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden
AMS-partijen vinden duurzame inzetbaarheid van medisch specialisten belangrijk. Een goede werk/privébalans en levensfasebeleid zijn daarvoor belangrijke randvoorwaarden. Om de medisch specialisten in het kader van duurzame inzetbaarheid meer eigen regie te bieden, komen AMS-partijen een ‘Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden’ (verder: MKSA) overeen. Dit systeem bestaat uit twee onderdelen die niet los van elkaar gezien kunnen worden.

 1. Een ‘persoonlijk keuzebudget’ (verder: PKB) bestaande uit tijd en geld;
 2. Het goede gesprek.

Ad 1 PKB

De systematiek van het PKB wordt in het ROA verder uitgewerkt, waarna invoering plaats vindt.

Achtergrond: iedere medisch specialist in loondienst heeft een PKB bestaande uit 2 bronnen, welke tevens doelen kunnen zijn, te weten tijd en geld.

Tijd: Vijf bovenwettelijke vakantiedagen (op basis van een fulltime dienstverband).
Ieder jaar kan de medisch specialist kiezen of hij zijn bovenwettelijke vakantiedagen (tot een maximum van 5) wil omzetten in geld.

Geld: vakantietoeslag (8%).
Op grond van de AMS wordt de vakantietoeslag (achteraf) uitbetaald in de maand mei. Door de vakantietoeslag onderdeel te laten uitmaken van het PKB ontstaat automatisch de mogelijkheid om de vakantietoeslag maandelijks uit te laten keren. De keuze om de uitkering maandelijks te ontvangen is in beginsel eenmalig.

Als de medisch specialist geen keuze maakt, verandert er niets ten opzichte van de huidige situatie.

Kostenneutraal

Uitgangspunt voor deze AMS periode is dat het PKB voor zowel de werkgever als voor de werknemer zoveel als mogelijk kostenneutraal uitwerkt.

Ad 2 Het goede gesprek

Naast het PKB is ‘het goede gesprek’ een belangrijk onderdeel van het MKSA. Dit is het gesprek tussen de medisch specialisten binnen een organisatorische eenheid , en tussen de medisch specialist en (vertegenwoordiging van) de Raad van Bestuur.

Indien daarvoor middelen of afspraken over productie nodig zijn, dan wordt een gesprek met de Raad van Bestuur aangegaan. Het doel van ‘het goede gesprek’ is om vroegtijdig met elkaar te bespreken welke behoefte de individuele medisch specialist heeft ten aanzien van duurzame inzetbaarheid/werk- en privébalans. Deze behoeften worden geïnventariseerd en besproken, voorafgaand aan het vaststellen van de productieafspraken van het komende jaar.

Te bespreken onderwerp in het kader van duurzame inzetbaarheid/werk- en privébalans in relatie tot het MKSA is de vraag of de medisch specialist de behoefte heeft aan het maken van afspraken over onderstaande typen van verlof en zo ja, wanneer.

Diverse typen verlof, zoals

 • Sabbatical
 • Mantelzorgverlof
 • Ouderschapsverlof
 • een 80-80-100-regeling in de vijf jaar voorafgaand aan de AOW (80 werken tegen 80% loon en 100% pensioen opbouw)
 • Afbouw nachtdiensten conform artikel 3.3.4.

De wens om van bovenstaande arbeidsvoorwaarden gebruik te maken moet minimaal een half jaar van tevoren bij de (vertegenwoordiging van) de Raad van Bestuur en binnen de organisatorische eenheid aangekondigd worden.

Inzage roosters
Medisch specialisten zorgen dat hun rooster systematiek transparant en zichtbaar is voor de Raad van Bestuur zodat het goede gesprek kan worden gevoerd.

Op het niveau van de organisatorische eenheid wordt besproken wat dit betekent voor de continuïteit van zorg, waarbij beide partijen zich maximaal inspannen om invulling te kunnen geven aan de wens tot verlof. Hierbij wordt verwezen naar de tekst “waarneming” in de AMS en ook de tekst behorende bij de afspraak in het Principeakkoord van “juni 2023.”

Rouwverlof
AMS-partijen zijn overeengekomen dat in de AMS het volgende wordt opgenomen:

“Bij overlijden van:

 • De relatiepartner/echtgenoot
 • Kind

van de medisch specialist kan de medisch specialist 3 dagen (27 uur) betaald rouwverlof opnemen naar rato van het dienstverband. De medisch specialist neemt dit verlof in principe op aansluitend aan de begrafenis of crematie. In overleg kunnen de medisch specialist en de werkgever overeenkomen dat de medisch specialist – in het kader van rouwverwerking – het (resterend) rouwverlof op een later moment opneemt.”

Bij- en nascholing
AMS-partijen komen overeen dat aan artikel 4.5 tweede lid van de AMS wordt toegevoegd dat scholingstijd die valt op een niet werkdag voor parttime medisch specialisten wordt meegeteld als werktijd.


3. Overige afspraken

Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering
Werkgevers bieden voor medisch specialisten een collectieve aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering aan (inclusief inloopregeling). Deelname voor medisch specialisten is op vrijwillige basis. De aanvulling is conform de regeling zoals afgesproken in de Cao Ziekenhuizen.

Balans reguliere werkweek en drukke diensten
AMS-partijen agenderen dit als thema in het ROA teneinde meer balans te kunnen laten ontstaan tussen het werken in de nachtdienst en tijd voor rust bij intensieve diensten (al dan niet in combinatie met een reguliere werkweek).

Onderzoek
AMS-partijen onderzoeken gedurende de looptijd van de nieuwe AMS wat de impact is als de voltijd arbeidsduur (inclusief diensten) van medisch specialisten wordt verlaagd. In dit onderzoek wordt zowel het perspectief van de medisch specialist als van het ziekenhuis in de maatschappelijke context betrokken.

Campagne instroom: positie startende medisch specialist
De positie van de startende medisch specialist wordt meegenomen in de nog op te starten campagne (uit principeakkoord AMS-2023). Het doel is bewustwording voor de situatie van startende medisch specialisten en stimuleren dat zij kunnen instromen.

Statuut
AMS-partijen bespreken in het ROA de doorontwikkeling van het Statuut (Hoofdstuk 8).
Artikel 8.3.8 betreffende waarneming gaat uit het Statuut en wordt ondergebracht in een ander hoofdstuk (overige arbeidsvoorwaarden en bepalingen).

Activeringsregeling
AMS-partijen bespreken het nut en de noodzaak van de regeling in het ROA en de regeling komt als onderwerp terug op de agenda van de AMS 2025 en verder.

Algemeen verbindend verklaren
AMS-partijen onderzoeken de mogelijkheid om de AMS in de toekomst algemeen verbindend te laten verklaren.

Ingangsdatum afspraken
De indexeringen over 2023 worden meegenomen in de salarisronde van maart 2024. De overige afspraken gaan in de eerste maand nadat partijen hun handtekening hebben gezet onder de definitieve versie van de AMS 2023 en verder, maar uiterlijk 1 mei 2024. Ook de afspraken uit het principe akkoord van 20 juni 2023 en verder worden meegenomen.


Dit onderhandelaarsakkoord is overeengekomen op 26 januari 2024,

Namens NVZ: Willem Wiegersma, bestuurslid NVZ
Namens LAD/FMS: Aukje Falger, onderhandelaar Arbeidsvoorwaarden