Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden

artikel 5.1

1. De werkgever heeft een regeling meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKSA) die de medisch specialist de mogelijkheid biedt om tijd- en geldbronnen uit te ruilen tegen geld- en tijddoelen.

2. Het MKSA bestaat uit twee onderdelen:
a. Een ‘persoonlijk keuzebudget’ (PKB);
b. Aanvullende afspraken voortvloeiend uit het goede gesprek als bedoeld in artikel 5.3.

3. De voorwaarden voor de uitruil vallen binnen de wettelijke grenzen en de AMS bepalingen.

4. Indien de medisch specialist geen keuze maakt verandert er niets in de samenstelling van zijn arbeidsvoorwaardenpakket.

Bronnen PKB

artikel 5.2.1

Het PKB is samengesteld uit de volgende arbeidsvoorwaarden:
a. Vijf van de bovenwettelijke verlofdagen als bedoeld in artikel 4.2 (tijdbron). Voor de medisch specialist met een deeltijd dienstverband geldt het naar rato beginsel.
b. De vakantietoeslag ad 8% als bedoeld in artikel 3.1.5 (geldbron).

Doelen PKB

artikel 5.2.2

1. Ieder kalenderjaar kan de medisch specialist kiezen of hij zijn tijdbron (zie artikel 5.2.1. sub a) geheel of gedeeltelijk uit wil laten uitbetalen in geld. De waarde van het vakantieverlof is gebaseerd op het uurloon, vermeerderd met 8% vakantietoeslag en eventuele structurele toeslagen, waaronder de inconveniëntentoeslag.

2. Ieder kalenderjaar kan de medisch specialist kiezen of hij zijn reserveringen voor de vakantietoeslag (8%) (geldbron, zie artikel 5.2.1. sub b)

  • maandelijks wenst te ontvangen (1/12e deel). De keuze om de uitkering maandelijks te ontvangen kan jaarlijks uiterlijk voor de aanvang van het komende vakantietoeslagjaar worden gemaakt. Zie artikel 3.1.4. Dit betekent dat er voor 1 juni van enig jaar een keuze moet worden gemaakt die geldt tot en met mei van het komende jaar.
  • geheel of gedeeltelijk wil laten omzetten in vrije tijd. De medisch specialist kan zijn (reservering) vakantietoeslag geheel of gedeeltelijk omzetten in vrije tijd. Bij een voltijdsdienstverband betekent dit hij maximaal 19 verlofdagen kan kopen op jaarbasis.

3. De gekochte verlofdagen worden in het jaar van aankoop opgenomen (zie lid 2), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Consequenties voor sociale verzekeringen en pensioen

artikel 5.2.3

1. Indien verlofdagen in geld worden uitbetaald of de vakantietoeslag wordt ingezet voor het kopen van verlofdagen, dan heeft dit geen gevolgen voor de pensioenopbouw.


Het inzetten van PKB kan gevolgen hebben voor het fiscaal en/of SV-loon (het salaris waarover de belastingen en sociale verzekeringspremies worden betaald). Het kan daardoor zijn dat een recht op een uitkering ingevolge de sociale verzekeringen of toeslagen voor kinderopvang, huur- en zorg verandert.

Het goede gesprek

artikel 5.3

Het goede gesprek vindt plaats tussen:

1. de medisch specialist en (de vertegenwoordiging van) het bestuur; en/of de medisch specialisten binnen een organisatorische eenheid met als doel om duurzame inzetbaarheid en een goede werk- en privébalans van de medisch specialist te bevorderen.

2. In ‘het goede gesprek’ wordt (vroeg)tijdig besproken welke behoefte de medisch specialist heeft ten aanzien van zijn duurzame inzetbaarheid/werk- en privébalans. Deze behoeften worden geïnventariseerd en besproken, voorafgaand aan het vaststellen van de productieafspraken van het komende jaar.

3.Te bespreken onderwerpen in het kader van duurzame inzetbaarheid/werk- en privébalans zijn onder andere of de medisch specialist de behoefte heeft aan het maken van afspraken over verlof) en zoja, wanneer. Hierbij kan -aanvullend op de wettelijke verlofvormen zoals ouderschapsverlof en verlofvormen die al in de AMS zijn opgenomen- gedacht worden aan:

  • Sabbatical
  • Mantelzorg
  • een 80-80-100-regeling in de vijf jaar voorafgaand aan de AOW (80% werken tegen 80% loon en 100% pensioen opbouw).

4. De wens om van bovenstaande arbeidsvoorwaarden gebruik te maken moet minimaal een half jaar voor de beoogde ingangsdatum bij de (vertegenwoordiging van) het bestuur en binnen de organisatorische eenheid aangekondigd worden, tenzij op basis van wettelijke bepalingen dan wel de AMS een kortere termijn geldt.

5. Onderdeel van het goede gesprek is de waarneming van de medisch specialist. Artikel 3.3.4 is van toepassing.

6. Op het niveau van de organisatorische eenheid wordt besproken wat de afspraken voortvloeiend uit het gesprek als bedoeld in dit artikel betekenen voor de continuïteit van zorg, waarbij de betreffende medisch specialist en de (vertegenwoordiging van) het bestuur zich maximaal inspannen om invulling te kunnen geven aan de wens tot verlof. Ook hierbij zijn de regels omtrent waarneming opgenomen in artikel 3.3.4 van toepassing.

Inzage roosters

artikel 5.4

1. Medisch specialisten zorgen dat hun roostersystematiek transparant en zichtbaar is voor het bestuur zodat het goede gesprek kan worden gevoerd.