BIJLAGE I FUNCTIEPROFIEL MEDISCH SPECIALIST

A. Plaats in de organisatie 

Het werkzaam zijn binnen kaders door het bestuur gesteld, in relatie tot het dragen van de eigen professionele verantwoordelijkheid voor de beroepsuitoefening van de medisch specialist.    

B. Inhoud van de functie 

Het diagnosticeren, behandelen en adviseren over de behandeling en/of alle andere verrichtingen van patiënten, alsmede het verrichten van klinisch wetenschappelijk en/of experimenteel onderzoek. Daarnaast het toezien op het (laten) verrichten van onderzoek, diagnostiek en behandeling, alsmede het bijdragen aan de ontwikkeling van het medische specialisme en de organisatie om binnen vigerende afspraken en binnen de vigerende professionele standaard, het goed functioneren van het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf te realiseren, zodat doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte zorg wordt verleend. 

C. Functieaspecten 
 

1. Curatieve zorg

(Laten) diagnosticeren en/of behandelen en/ of adviseren over de behandeling van patiënten, gericht op totstandkoming en uitvoering van het (poli- en/of) klinisch behandelplan dan wel substitutiemogelijkheden, met inachtneming van (wettelijke) kaders en criteria voor het verlenen van doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg. Het stellen van prioriteiten binnen de werkzaamheden. Het creëren en/of in standhouden van een goed behandelklimaat. Het (mede) zorg dragen voor de continuïteit van de diagnose, adviseringactiviteiten en behandelingsactiviteiten.    

2. Patiëntenvoorlichting en -begeleiding 

(Laten) informeren dan wel het begeleiden van de patiënt en diens (wettelijke) vertegenwoordiger(s) conform de daartoe geldende (wettelijke) voorschriften over het onderzoek en/of behandelplan om hen een juist en adequaat beeld te geven van de aard en duur van de voorgestelde behandeling en de daaraan eventueel verbonden gevolgen.    

3. Geneeskundig onderzoek en behandeling 

Afstemmen en coördineren van (multidisciplinaire) vormen van zorg die door beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verstrekt en complementair zijn aan de gegeven en/of te geven behandeling(en) om op basis van het verstrekken van informatie, advisering, afspraken en/of protocollen tot afstemming en integratie van behandelingsvormen te komen, zowel voor individuele patiënten als voor patiëntencategorieën. Mede hierdoor wordt een bijdrage geleverd aan een doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht behandelingsproces. dat genezing van patiënten bevordert dan wel een bijdrage levert aan het draagbaar maken van lijden van patiënten. 

4. Documentatie 

Registreren van alle handelingen in de praktijkvoering die van invloed zijn op het behandelproces van de patiënt, de bedrijfsvoering van de organisatie en de verantwoording daarover binnen de eisen die de organisatie en derden daaraan stellen om een administratie aan te houden. 

5. Relatiebeheer 

Opbouwen en onderhouden van een relatienetwerk van zorgverleners zowel binnen als buiten de organisatie (met onder andere verwijzers, ziekenhuizen, gespecialiseerde centra en verpleeghuizen) om zo de voorwaarden te scheppen voor effectieve behandeling, eventuele (door-)verwijzing en samenwerking. 

6.Beleid- en organisatieontwikkeling 

Het vanuit een integrale (medisch specialistische) invalshoek leveren van een structurele bijdrage aan de ontwikkeling van de zorgverlening en de organisatie door participatie in commissies, project-/werkgroepen en geïnstitutionaliseerde besluitvormingsorganen (o.a. medische staf) als deel van de reguliere planning- en control cyclus, om daarmee op basis en ten behoeve van het organisatiebeleid (het beleidsplan, waar onder de medisch beleidsplan(nen) en bestaande financiële kaders, een inhoudelijke dan wel procedurele bijdrage te leveren aan ontwikkeling en implementatie van het medische beleid, het zorgbeleid en het kwaliteitsbeleid (o.a. protocollen, vak- en organisatieaspecten, producten/diensten). Deelnemen aan kwaliteits- en accreditatietrajecten. 

7. Professionele ontwikkeling 

Bijblijven bij de 'state of the art' in het medische specialisme door het bijhouden van ontwikkelingen en vaardigheden, uitgaande van de eisen die de organisatie en het medische specialisme stellen aan een doeltreffende, doelmatige, kwalitatief verantwoorde en patiëntgerichte zorg, zodat in de beroepsuitoefening sprake is van integratie van actuele technieken, vaardigheden en methoden in relatie tot de patiëntgerichte zorg. 

Initiërende activiteiten in het kader van het medische specialisme, het participeren in onderzoek in het kader van projecten in regionaal, landelijk en/of universitair verband, het verlenen van landelijk en regionaal advies en bijstand aan vakgenoten door middel van lezingen en publicaties alsmede door deelname aan organen/colleges en commissies, kunnen in overleg met de werkgever deel uitmaken van de functie, een en ander binnen de mogelijkheden van de organisatie en de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. 

8.Opleiding 

Bijdragen aan de professionele ontwikkeling van anderen (onder andere coassistenten, assistent geneeskundigen (niet) in opleiding, verpleegkundigen, medisch hulppersoneel en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg), binnen de mogelijkheden van de organisatie en conform de 'state of the art' betreffende het medische specialisme alsmede de overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Het geven van aanwijzingen aan behandelaars, beroepsbeoefenaren en medewerkers in de gezondheidszorg. In dit kader zorg dragen voor schriftelijke instructies en/of protocollen. 

BIJLAGE Ia VOORBEELD ARBEIDSOVEREENKOMST

De ondergetekenden:
1. ……………………………………………………………………………………………...*, gevestigd aan de……………………………………………………………………………. te ......…………………………………….., no. ……………… postcode…………….,verder te noemen de werkgever en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door**…………………………………………………………………………………………….,

* Naam en eventuele rechtsvorm van werkgever, zoals deze luidt volgens de statuten
** Naam en functie van betrokkene(n)

en
2. …………………………………………………………………………………………….…, geboren te……………………………………………………….., op……................ 19 ..…, wonende aan de……………………………………………………………………………… te ....…………….. ………………………., no.……………. .postcode …………. ....……., verder te noemen de medisch specialist,

komen als volgt overeen:


Artikel 1 – Dienstverband
De medisch specialist treedt met ingang van ........................................................................20........…… in dienst van werkgever in de functie van medisch specialist in het specialisme……………………,overeenkomstig het functieprofiel medisch specialist (Bijlage I AMS). De individuele uitwerking van het functieprofiel medisch specialist kan in de vorm van een nadere taakomschrijving worden aangehecht aan deze overeenkomst.

Artikel 2 – Duur en aard arbeidsovereenkomst en toepasselijkheid AMS
1. Deze arbeidsovereenkomst is/wordt aangegaan voor onbepaalde/bepaalde* tijd.
2. Op deze arbeidsovereenkomst is de arbeidsvoorwaardenregeling medisch specialisten (AMS) van toepassing.

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.
** Bij bepaalde tijd dient tijdsduur of reden te worden opgenomen.

Artikel 3 – Proeftijd *
De eerste………maand(en) van de arbeidsovereenkomst gelden als proeftijd als bedoeld in de artikelen 7:652 en 7:676 van het Burgerlijk Wetboek.

* Voor toepassing en lengte proeftijd zie BW.
** Dit artikel is niet van toepassing in de situatie dat de medisch specialist overgaat van vrij beroep naar dienstverband met dezelfde instelling.

Artikel 4 – Arbeidsduur en plaats
1. De arbeidsduur bedraagt gemiddeld. uren per week, exclusief de uren arbeid tijdens de avond-, nacht- of weekenddiensten.
2. De medisch specialist zal werkzaam zijn op de locatie(s) ……………………………………

Artikel 5 – Salaris
Het salaris van de medisch specialist wordt afgeleid van trede ……… Het voltijd salaris bedraagt met ingang van deze arbeidsovereenkomst en met in acht name van artikel 3.1.2. AMS, € …………..,……per maand conform de salaristabel Bijlage II AMS.

* Voor de in deeltijd werkzame medisch specialist geldt een naar rato bedrag.

Artikel 6 – Inconveniënten- of roostertoeslagen
1. Voor de medisch specialist geldt voor de frequentie van avond-, nacht-, en weekenddiensten met ingang van ................ 20 .... een percentage van ........
2. Voor de medisch specialist geldt voor de intensiteit avond-, nacht-, en weekenddiensten met ingang van ................ 20 .... een percentage van ........
3. De toeslagen zoals opgenomen in lid 1 en 2 kunnen worden aangepast op grond van artikel 3.3.2 AMS.
4. De in deeltijd werkzame medisch specialist neemt wel/niet* volledig deel aan de avond-, nacht-, en weekenddiensten.
5. Voor de medisch specialist geldt wel/niet* een roostertoeslag van …. % als bedoeld in artikel 3.3.3 AMS.

* Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

Artikel 7 – Vakantie- en bij- en nascholingsverlof
1. De medisch specialist heeft jaarlijks recht op……..dagen vakantieverlof, wat overeenkomt met……..uur, conform artikel 4.2 AMS*.
2. De medisch specialist heeft jaarlijks recht op……..dagen bij- en nascholingsverlof,wat overeenkomt met……..uur, conform artikel 4.5 AMS*.

* Voor de in deeltijd werkzame medisch specialist geldt een naar rato toekenning.

Artikel 8 – Pensioen
De medisch specialist neemt deel aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW), conform artikel 3.1.6 AMS. De werkgever draagt zorg voor aanmelding bij het PFZW en houdt het werknemersdeel van de pensioenpremie in op het salaris van
de medisch specialist.

Artikel 9 – Nevenwerkzaamheden*
De medisch specialist heeft toestemming verkregen voor de volgende nevenfunctie(s) en/of nevenwerkzaamheden:
………………………………………………………………………...............................................………………,
waarbij de volgendevoorwaarden en/of afspraken van toepassing zijn:
……………………………………................................................................……………………………………

* Indien van toepassing.

Artikel 10 – Woongebied
De medisch specialist zal, met in acht name van artikel 9.3.8. AMS, wel/niet * verhuizen naar het voor de instelling in overleg met de medische staf vastgestelde woongebied.

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Artikel 11 – Opzegtermijn
1. De opzegtermijn bedraagt …… maanden*.
2. De arbeidsovereenkomst wordt schriftelijk tegen het einde van de maand
opgezegd**.

* Zie artikel 1.3 lid 5 AMS.
** Zie artikel 1.6 lid 2 AMS.

Artikel 12 – Toepasselijke regelgeving
De medisch specialist heeft van de werkgever ontvangen:
1. een exemplaar van de integrale regeling AMS;
2. een exemplaar van het pensioenreglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
3. de statuten van de Medische staf en VMSD*;
4. een exemplaar van het overeengekomen kwaliteits- en veiligheidsbeleid; enverklaart met de inhoud van deze regelingen, voor zover van toepassing, zoals zij luiden of zullen komen te luiden, akkoord te gaan.

* VMSD ingeval deze vereniging aanwezig is binnen de instelling.

Artikel 13 – Geschillenbeslechting
De beslechting van geschillen uit deze arbeidsovereenkomst vindt plaats door het Scheidsgerecht Gezondheidszorg tenzij ten tijde van het geschil tussen werkgever en medisch specialist wordt overeengekomen een beroep te doen op de civiele rechter.

* Zie artikel 7.2.3 AMS

Artikel 14 – Overige arbeidsvoorwaarden
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te ……………………………………… de ..............……. 20 ...…

 

De werkgever,                                  De medisch specialist,
..................................................       ........................................................

BIJLAGE II SALARISTABEL IN EURO PER MAAND

Salaristabellen Medisch specialisten 2023-2025

Salarisbedragen in euro per uur en per maand

  1-2-2023   1-12-2023   1-6-2024  
Treden Per uur Per maand Per uur Per maand Per uur Per maand
0 38,75 7.555 40,28 7.855 42,01 8.192
1 43,55 8.493 45,09 8.793 46,92 9.149
2 48,64 9.485 50,18 9.785 52,11 10.160
3 53,74 10.480 55,28 10.780 57,31 11.175
4 58,84 11.474 60,38 11.774 62,51 12.190
5 63,95 12.469 65,48 12.769 67,72 13.205
6 69,05 13.464 70,59 13.764 72,92 14.219

NVZ Werkgeverszaken, 2024

 

BIJLAGE IIb BUDGET FUNCTIEGEBONDEN KOSTEN

Budget functiegebonden kosten (artikel 3.4.3 lid 2)   

Per 1 januari 2022 € 6.475  
Per 1 januari 2023 € 7.123
Per 1 januari 2024 € 7.401
 

BIJLAGE IIc WAARDE VARIFLEXMODULES

Per 1 januari 2018 is de waarde van de Variflex op instellingsniveau toegevoegd aan het Budget Organisatorische Eenheden (art 9.4.4.lid 1).

De waarde van de Variflex op instellingsniveau wordt berekend door de onderstaande waarden te vermenigvuldigen met het aantal medisch specialisten dat op 31 december 2015 gebruik maakte van de Variflexregeling.

De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op medisch specialisten met een voltijd dienstverband. Voor deeltijders geldt de onderstaande waarde naar rato. De waarde wordt telkens geïndexeerd met de salarisverhogingen. In de onderstaande tabel is de loonindexatie van juli 2017 al verwerkt.

Waarde Variflexmodules per 1 januari 2018

Module A: Waarde individuele dervingstoeslag

Module B:
55-59 jaar: € 7.586 

60+ jaar: € 15.172

Module C:
55-59 jaar: € 4.668
 
60+ jaar: € 7.002

BIJLAGE III VEILIG EN GEZOND WERKEN

In deze bijlage vindt u kaderstellende uitgangspunten, die u direct kunt toepassen bij het opstellen van een veilig en gezond rooster voor medisch specialisten. Ook kunnen deze kaders worden gebruikt voor het goede gesprek, zijnde onderdeel van het MKSA van Hoofdstuk 5.

Voor achtergronden bij deze uitgangspunten verwijzen wij u naar de uitgebreide handreiking “Met zorg roosteren”.

  

Gesprek over werkzaamheden, roosterontwikkeling en evaluatie 

 • De organisatorische eenheid en het bestuur maken jaarlijks afspraken over de inzet van de beschikbare capaciteit voor:
  patiëntgebonden taken (productie);
  opleiding (van aios, anios en coassistenten);   
  onderzoek; 
  management; 
  overige activiteiten gebonden aan de organisatorische eenheid en de eenheid overstijgende organisatie-brede activiteiten.
 • Uitgangspunt is dat de hoeveelheid werk in overeenstemming is met de beschikbare capaciteit. 
 • Op basis van de gemaakte afspraken tussen organisatorische eenheid en het bestuur maakt de organisatorische eenheid een passend rooster voor de medisch specialisten in de organisatorische eenheid. Bij het opstellen van dit rooster worden uitgangspunten voor gezond roosteren zoals vermeld in deze bijlage gehanteerd. Het bestuur is verantwoordelijk voor het creëren van de juiste randvoorwaarden bij het gezond roosteren. 
 • Elke drie maanden, en zoveel eerder als daar dringende redenen voor zijn, evalueren de organisatorische eenheid en het bestuur de gemaakte afspraken. Indien er knelpunten voorkomen worden daar oplossingen voor gezocht en de gemaakte afspraken aangepast.     

Kaderstellende uitgangspunten bij het roosteren 

Bij het roosteren, is vooral de hersteltijd na diensten van belang. De benodigde hersteltijd na een dienst is afhankelijk van de belasting van die betreffende dienst. De belasting van een bereikbaarheidsdienst  (nacht)dienst wordt bepaald door het aantal oproepen en/of het aantal uur dat wordt gewerkt tijdens de dienst en het aantal uren dat tijdens, voor en na de dienst kan worden geslapen. De hersteltijd die de meeste aandacht verdient, is de hersteltijd na een bereikbaarheidsdienst tijdens de nacht die wordt gevolgd door een dagdienst.  

 • Leveren één of meerdere bereikbaarheidsdiensten in de nacht structureel een grote belasting (dus veel uren werk) op dat hersteltijd direct nodig is? Plan dan aansluitend aan de betreffende dienst vrij of houd hier rekening mee bij het plannen van de soort werkzaamheden. 
 • Leveren één of meerdere nachtdiensten regelmatig een grote belasting op dat hersteltijd direct nodig is? Plan dan aansluitend aan de betreffende dienst werkzaamheden in die niet-tijdgebonden zijn, zoals niet-patiëntgebonden taken. 
 • Leveren één of meerdere bereikbaarheidsdiensten tijdens de nacht incidenteel een grote belasting op dat hersteltijd direct nodig is? Dan kunnen er aansluitend aan de betreffende dienst(en) tijdgebonden- of niet patiëntgebonden taken worden ingepland, waarbij dan wel rekening gehouden moet worden met het zoeken van vervanging voor een paar keer per jaar. 
 • Uit chronologisch oogpunt is het verstandig zo min mogelijk diensten van dezelfde soort achter elkaar te plannen. Een traag roulerend rooster (5 of meer diensten van dezelfde soort) leidt aan het einde van de dienstenreeks tot een grote storing van het fysiologisch systeem. Plan daarom liever bijvoorbeeld snelle (1 á 2) diensten van dezelfde soort of gematigd snelle (3 á 4) diensten van dezelfde soort achter elkaar. 
 • Richt een rooster in op basis van het principe van voorwaarts roteren, dus niet nachtavond-ochtend, maar bijvoorbeeld ochtend-avond-nacht. 
 • Rooster vaker in voor korte diensten, zodat de arbeidsbelasting per dienst relatief beperkt is.  
 • Besteed niet alleen aandacht aan herstelmomenten ná (nacht)diensten, maar ook aan herstelmomenten tijdens (nacht)diensten: houd op tijd pauzes en wissel zware werkzaamheden af met lichte werkzaamheden. 
 • Is de belasting structureel te hoog, dus ook buiten de diensten om (zeer lange werkdagen of bereikbaarheidsdiensten tijdens de nacht die voor twee derde deel bestaan uit arbeid)? Pleeg dan  overleg  met het bestuur voor een structurele oplossing. Een oplossing kan de overstap naar een volcontinue rooster zijn.  
 • Houd bij het bepalen van het aantal fte rekening met:
  persoonlijke personele kenmerken als:
  ziekteverzuim;
  verlofdagen;
  bijzonder verlof;
  studiedagen
  pieken en dalen in het werkaanbod per week, maand en kwartaal;
  de balans tussen personele beschikbaarheid en werkaanbod. 
 • Houd als organisatorische eenheid bij welke werkzaamheden er tijdens een dienst worden verricht, zoals telefonische storingen en aanwezigheid in het ziekenhuis na een oproep en hoe vaak er tijdens die aanwezigheid een beroep op de specialist wordt gedaan. Regel het intern zo dat uitsluitend als de acute patiëntenzorg dat vraagt, er wordt gewerkt in een bereikbaarheidsdienst.