Algemene bepalingen

Algemene bepalingen

Definities
In de AMS wordt verstaan onder:
  
Partijen: 
De NVZ, LAD en FMS

Werkgeverspartij NVZ: 
De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
  
Werknemerspartij LAD:
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband

Werknemerspartij FMS:
Federatie Medisch Specialisten
  
Behandeling:
Alle verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen - rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende hem van een ziekte te genezen, hem voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of zijn gezondheidstoestand te beoordelen, dan wel deze verloskundige bijstand te verlenen.
 
Bestuur: 
De directie of de raad van bestuur van het ziekenhuis, zoals statutair bepaald.
 
Collectieve regeling: 
Een regeling overeengekomen door het bestuur en de medische staf, of door het bestuur en de VMSD.
 
Feest- en gedenkdagen: 
Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag, de als zodanig door de overheid erkende nationale feest- en gedenkdagen, waaronder Koningsdag en elk jaar Bevrijdingsdag en de bijzondere feest- en gedenkdagen door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad vastgesteld.
 
IFMS: 
Individueel functioneren medisch specialisten (IFMS) is een systeem dat gericht is op het verbeteren van het individuele professionele handelen van medisch specialisten door in een periodiek gesprek de omgevingsfeedback en het eigen portfolio te bespreken en te gebruiken als input voor een individueel verbeterplan.
 
Inkomen: 
De som van het voor de medisch specialist geldende salaris in geld of anderszins, vermeerderd met de vakantietoeslag, toeslagen, gratificatie(s) en incidentele beloning(en) per maand of jaar, exclusief vergoeding(en) variabele kosten.
 
Medisch specialist: 
De in dienst van het ziekenhuis werkzame medisch specialist zijnde een arts, die is ingeschreven in een specialistenregister als omschreven onder A.5. en A.6. in het Kaderbesluit CCMS, inwerking getreden op 1 januari 2013.
 
Medische staf: 
Het vertegenwoordigend orgaan in het ziekenhuis, waarvan alle in het ziekenhuis werkzame medisch specialisten en de daarmee gelijk gestelde beroepsbeoefenaars deel uitmaken.
 
Medische verantwoordelijkheid: 
De verantwoordelijkheid voor de behandeling van een individuele patiënt, alsmede de coördinatie daarvan.
 
Organisatorische eenheid: 
De eenheid waarbinnen medisch specialisten van eenzelfde specialisme gezamenlijk zorg aan patiënten leveren of het georganiseerd verband waarbinnen medisch specialisten met verschillende specialismen  gezamenlijk zorg aan patiënten leveren.
 
Organisatorische verantwoordelijkheid: 
De verantwoordelijkheid van de medisch specialist voor de kwaliteit en het organiseren van de zorgverlening in het ziekenhuis, vanuit zijn medisch specialisme.
 
Professionele autonomie: 
De vrijheid van oordeelsvorming van de medisch specialist om, gegeven de wettelijke kaders en professionele standaard, zonder inmenging van derden en zonder preventief toezicht van het bestuur, in de individuele arts-patiënt relatie te komen tot diagnostiek, behandeling en advisering over de behandeling met de doelstelling de verbetering van de gezondheid van de patiënt.
 
Professionele standaard: 
Het medisch handelen dat binnen het medisch specialisme aanvaard en gebruikelijk is, rekening houdend met de stand van de medische wetenschap, wet- en regelgeving, medische ethiek en de door de beroepsgroep opgestelde (kwaliteits- en veiligheids) richtlijnen, protocollen en standaarden.
 
Salaris: 
Het voor de medisch specialist geldende brutomaand salaris exclusief vergoedingen en toeslagen.
 
Scheidsgerecht: 
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 
Stafbestuur: 
Het bestuur van de medische staf
 
Statuut: 
Het Statuut voor medisch specialisten in dienstverband, zoals opgenomen in hoofdstuk 8.
 
Vertegenwoordigend orgaan: 
Medische staf of Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband. Deze organen vertegenwoordigen (een te onderscheiden) groep van medisch specialisten.
 
VMSD: 
De vereniging medisch specialisten in dienstverband die optreedt als vertegenwoordiger van deze medisch specialisten. Bij het ontbreken van een VMSD wordt de rol van de VMSD ingevuld door de onderscheiden groep van medisch specialisten in dienstverband deel uitmakende van de medische staf.
 
Ziekenhuis: 
Het ziekenhuis is de instelling die een samenhangend pakket van medisch specialistische zorg biedt en waarmee de medisch specialist een dienstverband heeft. Onder ziekenhuis worden eveneens revalidatie-, categorale instellingen en zelfstandige behandelcentra verstaan.