Werkingssfeer

artikel 7.1

1.    Aan de medisch specialist die voor onbepaalde tijd is aangesteld en die wordt ontslagen wegens:  

 • vermindering of beëindiging van de werkzaamheden; of
 • reorganisatie; of   
 • onbekwaamheid c.q. ongeschiktheid voor de in de instelling te vervullen functie die niet aan zijn schuld of toedoen te wijten is, wordt met ingang van de dag, volgend op de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, door de werkgever een activeringsregeling toegekend overeenkomstig de bepalingen uit dit hoofdstuk.   

2.    De activeringsregeling bestaat uit een activeringsbudget ter hoogte van de wettelijke transitievergoeding en een aanvulling op de uitkering op basis van de Werkloosheidswet. Het activeringsbudget bedraagt ten minste 5000 euro bij een voltijd dienstverband. Voor de medisch specialist met een van de voltijdnorm afwijkende arbeidsduur wordt het naar rato-beginsel toegepast.  

3.    In geval van onbekwaamheid dient de medisch specialist vijftien jaar of langer bij de werkgever in dienst te zijn. Onder onbekwaamheid wordt geen arbeidsongeschiktheid verstaan.  

4.    De activeringsregeling wordt uitsluitend toegekend indien de medisch specialist recht heeft op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet als gevolg van ontslag wegens één van de in lid 1 genoemde redenen.  
 

Activeringsbudget

artikel 7.2

1.    Het activeringsbudget heeft tot doel de medisch specialist te ondersteunen bij het vinden van ander werk.   

2.    Het budget kan in overleg met de medisch specialist worden ingezet voordat er sprake is van ontslag als bedoeld in artikel 7.1.  

Nieuwe arbeidsovereenkomst bij andere werkgever

artikel 7.3

1.     De boventallig verklaarde medisch specialist, die voor de formele ontslagdatum met wederzijds goedvinden zijn arbeidsovereenkomst beëindigt teneinde een functie bij een andere werkgever te aanvaarden, heeft in afwijking van artikel 7.1, recht op de WW-aanvulling indien hij binnen de voor hem geldende termijn als bedoeld in artikel 7.4 werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt toegekend. De looptijd van de nieuwe arbeidsovereenkomst wordt in mindering gebracht op de aanvullingsperiode als bedoeld in artikel 7.4. 

2.     De werkgever kan tevens een activeringsbudget toekennen. 

Duur van de aanvulling op de WW-uitkering

artikel 7.4

1.    De medisch specialist die wordt ontslagen op grond van een van de redenen genoemd in artikel 7.1 en recht heeft op een uitkering op basis van de Werkloosheidswet ontvangt een aanvulling op de WW-uitkering. 
 
2.    De duur van de aanvulling bedraagt drie maanden en wordt vermeerderd met 1 maand voor elk vol dienstjaar dat de medisch specialist langer dan drie jaar in dienst is geweest, met een maximum van 38 maanden.   

3.    Voor de medisch specialist die vijftien jaar of langer bij de werkgever in dienst is geweest wordt de duur van de aanvulling verhoogd met twee maanden, met dien verstande dat de maximum duur van de aanvulling 38 maanden bedraagt.   

4.    Voor de bepaling van het aantal dienstjaren als bedoeld in lid 2  tellen alle volle maanden tezamen aaneengesloten doorgebracht in dienst van bij de NVZ, NZf of diens rechtsvoorgangers aangesloten instellingen mee.   

5.    Is de duur van de WW-periode korter dan de aanvullingsperiode als bedoeld in lid 2 en 3 dan ontvangt de medisch specialist de uitkering van de werkgever.   

6.    Voor de medisch specialist die binnen vijf jaar na de datum van het ontslag de AOW-gerechtigde leeftijd zal bereiken en daarbij op de datum van het ontslag ten minste tien jaar in dienst bij de instelling is geweest, wordt de duur van de aanvulling verlengd tot het bereiken van die leeftijd. De aanvulling vindt, na het aflopen van de WW-periode, plaats op basis van de IOW-uitkering van de medisch specialist. De medisch specialist heeft geen recht op het activeringsbudget als bedoeld in artikel 7.2

Hoogte van de aanvulling op de WW-uitkering

artikel 7.5

1.    De hoogte van de WW-uitkering vermeerderd met de aanvulling is gerelateerd aan de duur zoals opgenomen in artikel 7.4 lid 2 en 3 en bedraagt gedurende de eerste 6 maanden de hoogte van het laatstgenoten salaris. Gedurende de daarop volgende 3 maanden 80% van het salaris. Gedurende de daarop volgende 24 maanden 75% en vervolgens 5 maanden 70% van het salaris. Voor de medisch specialist die voldoet aan de vereisten van art 7.4 lid 6 bedraagt de verlengde uitkering 70% van het salaris.  

2.    Het salaris waarop de aanvulling op de WW-uitkering is gebaseerd wordt geïndexeerd met de cao-loonontwikkeling.  

Verplichtingen van de medisch specialist

artikel 7.6

1.    De medisch specialist is verplicht zich, na aanzegging van het ontslag, direct als werkzoekende in te schrijven bij het UWV.   

2.    De medisch specialist is verplicht gebruik te maken van een hem geboden mogelijkheid om inkomsten uit arbeid of bedrijf te verwerven, tenzij hij aantoont dat deze verplichting redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd.   

3.    De medisch specialist is verplicht aan de werkgever direct opgave te doen van het bedrag van de inkomsten uit arbeid of bedrijf en van het bedrag dat aan uitkering ingevolge een wettelijke regeling wordt genoten. Desgevraagd dient hij alle gewenste inlichtingen en bewijsstukken te verschaffen.  

Vermindering van de activeringsregeling

artikel 7.7

1.    Op de WW-uitkering worden in mindering gebracht

 • inkomen uit arbeid (arbeidsovereenkomst) of bedrijf alsmede uitkeringen op basis

van de Ziektewet, WAO, WIA, Wajong en WAZ. Als deze inkomsten hoger zijn dan de WW-uitkering, wordt het resterende gedeelte afgetrokken van het bedrag dat de werknemer maandelijks als WW-aanvulling ontvangt op basis van artikel 7.5.

 • Wordt de WW-uitkering gekort vanwege een straf/boete dan wordt de korting eveneens over de aanvulling berekend.


2.    Indien de arbeidsovereenkomst, zoals bedoeld in lid 1, niet op eigen verzoek eindigt wegens een in artikel 7.1 lid 1 genoemde reden, herleeft de aanspraak op de WW-aanvulling (artikel 7.5).

3.    De duur van deze nieuwe arbeidsovereenkomst wordt op de totale duur van de WW-aanvulling in mindering gebracht.   

 

Vervallen van de WW-aanvulling

artikel 7.8

1.    De WW-aanvulling vervalt:  

 • met ingang van de dag volgend op die waarop de medisch specialist is overleden;
 • met ingang van de dag waarop de medisch specialist de AOW leeftijd bereikt;   
 • wanneer de medisch specialist aanspraak maakt op invaliditeitspensioen ingevolge het reglement van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, uit hoofde van de dienstbetrekking waaruit het recht op de activeringsregeling is ontstaan;   
 • als de medisch specialist niet aan de hem in artikel 7.6 opgelegde verplichtingen voldoet;   
 • als de uitkering op basis van de Werkloosheidswet of een van de andere in artikel 7.7 lid 1 genoemde uitkeringen wordt stopgezet, omdat de medisch specialist niet al datgene doet wat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een van deze uitkeringen.  Hangende een beroepsprocedure krachtens genoemde wettelijke regelingen wordt de WW-aanvulling opgeschort.   

2.    De WW-aanvulling kan door de werkgever vervallen worden verklaard als:   

 • de voormalig medisch specialist onvoldoende medewerking geeft aan een geneeskundig onderzoek dat strekt tot het aanvragen van invaliditeitspensioen of van een wettelijke uitkering wegens arbeidsongeschiktheid;
 • voormalig medisch specialist geacht kan worden zich duurzaam in het buitenland te hebben gevestigd.  

Uitkering bij overlijden

artikel 7.9

In geval van overlijden van de medisch specialist, wordt door de werkgever aan de nabestaanden een uitkering verstrekt. De uitkering heeft de omvang van de WW-aanvulling die over de eerste drie maanden volgend op de maand van overlijden zou zijn uitgekeerd.

Uitbetaling van de activeringsregeling

artikel 7.10

1.    De aanvulling op de WW-uitkering geschiedt maandelijks.  

2.    Het activeringsbudget wordt uitbetaald bij einde dienstverband.  

3.    Er kan geen sprake zijn van cumulatie van een ontbindingsvergoeding, een afkoopregeling of een uit de wet voortvloeiende vergoeding en het activeringsbudget als bedoeld in artikel 7.1 lid 1. 

Pensioen tijdens WW-periode

artikel 7.11

De medisch specialist die ervoor kiest om gedurende de WW-aanvullingsperiode het deelnemerschap aan het Pensioenfonds Zorg en Welzijn voort te zetten, ontvangt gedurende de looptijd van de aanvulling een bijdrage van de werkgever ter hoogte van 50% van de verschuldigde pensioenpremie.

Vragen?
Neem contact op met HR

Vragen?

Neem contact op met een HR-adviseur in je organisatie.

Of bekijk de Cao Ziekenhuizen