Voorbereidingen nieuwe cao

Op 31 maart 2019 loopt de huidige Cao Ziekenhuizen af en worden de onderhandelingen gestart om te komen tot een nieuwe cao. Deze nieuwe cao gaat gelden vanaf 1 april 2019.

De onderhandelingsdelegatie van de NVZ behartigt aan de cao-tafel de belangen van ruim 100 ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale ziekenhuizen. De onderhandelingsdelegatie bestaat uit bestuurders van onze lidinstellingen die daarbij ondersteund worden door professionals vanuit de NVZ.

Voordat de daadwerkelijke onderhandelingen over een nieuwe cao kunnen beginnen is er al veel werk ter voorbereiding verricht:

 • In de periode september en oktober van het afgelopen jaar is door de NVZ geïnventariseerd welke thema’s onze leden zouden willen inbrengen voor de nieuwe Cao Ziekenhuizen. Dat is gebeurd door het organiseren van:
  • NVZ-bijeenkomsten voor HR-professionals van onze lid-instellingen; 
  • bijeenkomsten met de stuurgroep HR die bestaat uit managers HR van onze lid-instellingen;
  • bijeenkomsten met financieel directeuren van onze lid-instellingen.
   Daarnaast zijn nog een aantal individuele reacties van (groepen van) leden ontvangen met input voor het cao-overleg.
 • Alle input die bij de NVZ is aangeleverd door onze leden heeft geleid tot een lijst met thema’s die van belang zijn voor een toekomstbestendige cao.
 • In november en december is deze lijst besproken in de verschillende bestuursadviescommissies van de NVZ en in het NVZ-bestuur.
 • Naar aanleiding van de besprekingen in de bestuursadviescommissies en het bestuur is door de werkgeversdelegatie in januari in concept de inzet en het mandaat voor de nieuwe cao geformuleerd.
 • Dit concept is in januari jl. aan het NVZ-bestuur voorgelegd.
 • Op 6 februari jl. zijn de conceptinzet en het conceptmandaat in de ledenraadpleging aan onze leden voorgelegd.
 • Na de leden gehoord te hebben heeft het bestuur van de NVZ over de definitieve inzet en het mandaat voor de nieuwe cao overleg gehad.