NVZ-leden stemmen in met onderhandelaarsresultaat voor nieuwe PFZW-pensioenregeling

Op 6 december hebben de leden van de NVZ ingestemd met het onderhandelaarsresultaat voor de nieuwe pensioenregeling van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De instemming is op 21 december door het NVZ-bestuur bekrachtigd waarmee een volgende stap is gezet naar het vernieuwen van de pensioenregeling. Het streven is dat de nieuwe regeling per 1 januari 2026 ingaat.

Inhoud onderhandelaarsresultaat

Het onderhandelaarsresultaat is op 10 november bereikt aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn. Hierin zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties vertegenwoordigd die aangesloten zijn bij PFZW. Het resultaat gaat uit van de solidaire premieregeling (één van de twee regelingen uit de nieuwe Wet toekomst pensioenen) en collectieve overdracht van opgebouwde pensioenaanspraken. Evenals de huidige regeling kent ook de nieuwe regeling voorzieningen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid. De onderhandelaars hebben gelet op een evenwichtige vormgeving van de transitie naar de nieuwe pensioenregeling.

De volgende stap is dat een transitieplan wordt uitgewerkt. Op basis van dit plan verleent de Pensioentafel opdracht aan het fonds om met de transitie naar de nieuwe pensioenregeling te starten. Een voorwaarde is wel dat alle betrokken organisaties, net zoals de NVZ, akkoord gaan met het onderhandelaarsresultaat.

Nieuw pensioenstelsel

De overgang naar een nieuw pensioenstelsel begon in 2015 met een advies van de SER over de toekomst van het pensioenstelsel. De SER adviseerde aanpassing en versterking van het pensioenstelsel vanwege een aantal maatschappelijke ontwikkelingen: de toenemende vergrijzing, de veranderende arbeidsmarkt en de stijgende behoefte van deelnemers aan transparantie en keuzevrijheid in hun pensioen. Het pensioenakkoord dat in 2019 werd gesloten, betekende de overgang naar een nieuw pensioenstelsel. Op 1 juli 2023 is als vervolg op het akkoord de Wet toekomst pensioenen in werking getreden.