Colofon

Colofon

Uitgever NVZ vereniging van ziekenhuizen
Bezoekadres Oudlaan 4
Postadres Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Telefoon 030 2739883
E-mail nvz@nvz-ziekenhuizen.nl
Internet www.nvz-ziekenhuizen.nl

Publicatienummer 2017001

© Copyright 2017 NVZ vereniging van ziekenhuizen, Utrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopie‘n, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partijen bij deze cao. Het gebruik van de tekst als toelichting of ondersteuning bij artikelen, boeken en scripties is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Voor het verkrijgen van de toestemming kunt u zich richten tot NVZ vereniging van ziekenhuizen, Postbus 9696, 3506 GR te Utrecht. 

De auteurs van deze uitgave hebben de tekst met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Noch de redactie, noch de uitgever kan echter aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit onvolledig of onjuist opgenomen informatie. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich gaarne aanbevolen.